پی جویی کانیهای سنگین در رسوبات بادی شمال آران

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسن داداشی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Briefly:                                                                           Dadashi.H
Heavy minerals were selected of new sanddune in north of Aran for research of mineralogy composition - granulometry and their sources.
Number of ten samples on the different places of sanddune has studied which is showing.
There are including kind of minerals with differ grain size. Those are range of ۰/۰۴۵ to ۰/۵mm and their sources are sedimentary and ignious rocks. Heavy minerals in sanddunes are including.
Apatite – Hornblende – Anatase – Epidote – Sphalerite – Sphene – Smithsonite – Ilmenite – Burite – Augite – Pyrite – Rutile – Zirean – Cerussite – Kyanite – Garnet – Galena – Glauconite – Limonite – Magnetite and Hematite

خلاصه:
مطالعه کمی و کیفی کانیهای سنگین رسوبات بادی جدید ( تلماسه‌ها) در شمال آران جهت تعیین ترکیب کانی شناسی – دانه سنجی و منشاء آنها انجام گرفته است. مطالعه بر روی 10 نمونه انتخاب شده از نقاط مختلف تلماسه‌ها نشان می‌دهد که کانیهای سنگین از تنوع زیادی برخوردارند و از نظر دانه‌سنجی دارای اندازه‌ای در حدود 045/0 تا 5/0 میلیمتر می باشند. منشاء آنها با هم متفاوت بوده و شامل سنگهای رسوبی و آذرین هستند. انواع کانیهای  سنگین در تلماسه‌ها عبارتند از:
آپاتیت – آمفیبول ( هورنبلند ) – آناتاز – اپیدوت – اسفالریت – اسفن – اسمیت سونیت – ایلمینت – باریت- پیروکسن ( اوژیت ) – پیریت – روتیل – زیرکن – سروزیت – کیانیت – گارنت – گالن – گلوکونیت – لیمونیت – منیتیت و هماتیت.

کلید واژه ها: کانیهایسنگین زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد