مدل سازی عیاری – زمین ساختی معدن سنگ آهن گل گهر

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امیر حلاجی محسن نجف آبادی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract ۱>

The Gol-E-Gohar Iron Ore Complex is located, ۶۰ km southwest of Sirjan in Kerman Province and is situated on the northeast margin of the Sanandaj-Sirjan tectono-metamorphic belt. Based on Geotechnical study the faults are most important discontinuity in slope stability of mine area.
In Gol-E-Gohar Iron Ore Mine the characterizing of minor faults are difficult, because the blasting activity changes the natural characteristics of discontinuities.
In this study, it has been prepared the assay-tectonics maps, a new type of modelling for determining of geological structure of ore-body. First of all the quality of iron ore has divided to ۴ types by statistical methods. Then have prepared the new assay-geology maps based on individual trace of each blast hole sample. After structural interpretation and some fine-tuning, new fault systems discovered. The most important is NW-SE right handed strike-slip faults.

چکیده:
ناحیه معدنی سنگ آهن گل گهر در 60 کیلومتری جنوب غرب سیرجان (استان کرمان) و در کمربند ساختاری سنندج-سیرجان قرار گرفته است. با مطالعات انجام شده مهمترین عامل ژئوتکنیکی در پایداری دیواره های معدن روباز سنگ آهن گل گهر عملکرد گسله ها است. ویژگیهای توده ای بودن سنگ آهن وتاثیر انفجار روی سینه کارها، برداشت و شناسایی گسله های کوچکتر را بسیارمشکل کرده است. با توجه به اینکه  کلیه چالهای آتشکاری (هر 6 متر) نمونه برداری شده و نتایج آزمایشات کانه آرایی و تجزیه شیمیایی آنها در اختیار بود سعی شد تا با کمک گرفتن از عواملی که قابل مشاهده نیستند، نقشه های جدید عیاری- زمین ساختی تهیه شود.
در اینگونه معادن به علت حجم بالای اطلاعات عیاری چالهای آتشکاری و مقیاس کار، برای روز آمد کردن کیفیت سنگ آهن روی نقشه های زمین شناسی، از متوسط عیاری منطقه ای استفاده میشود. اما در این مطالعه سعی شد هر نمونه بطور مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد. ابتدا با بررسی های آماری کیفیت سنگ آهن به چهار گروه تقسیم شده و نقشه های جدید برای بخشهای استخراج شده هرپله معدن تهیه شد و سپس مورد تفسیر زمین ساختاری قرار گرفتند. در نتیجه این بررسی شبکه گسله های کوچکتر مشخص شدند که تا کنون قابل شناسایی نبودند. گسله های جدید شناسایی شده اکثراً دارای امتداد NW-SE و راستالغز راستگرد با شیب نزدیک به قائم هستند
 

کلید واژه ها: سنگآهن زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد