مشخصات فیزیکو- شیمیائی سیالهای کانی ساز در شمال استان سمنان

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسن نژاد، علی‌اکبر
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
چکیده:
استان سمنان از نظر  تنوع رخداد نهشته‌های معدنی واز نظر زمین شناسی جالب توجه می‌باشد. با این وجود،  به دلیل رخداد و معدنکاری ذخائر زغالسنگ دربخش شمالی این استان به دیگر نهشته‌ها کمتر توجه شده است. با توجه به شرایط مناسب زمین شناختی این بخش برای تشکیل نهشته‌های معدنی، محدوده‌ای  به وسعت حدود 40 کیلومتر مربع حد فاصل دامغان رود و گردکو در شمال دامغان برای پی جوئی مقدماتی نقاط دارای نشانه‌های کانی سازی مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه این مطاله نشان میدهد که در این منطقه کانی سازی هماتیت- اولیژیست، گالن، فلوئوریت، باریت و آزبست درون سازندهای میلا، جیرود و الیکا رخ داده است. “ چون فلوئوریت گانگ اصلی و همراه اغلب کانه ها بوده و همچنین حامل میانبارهای جامدی از هماتیت و گالن می‌باشد. اعتقاد براین است که با تعیین خصوصیات فیزیکو-شیمیائی سیالهای مسئول نهشت فلوئوریت، همچنین خصوصیت سیالهای مسئول کانی سازی تعیین خواهد شد.” مطالعه میانبارهای سیال موجود در  فلوئوریت با رنگهای متقاوت محدوده دمایی سیال کانی ساز 90 تا 200 درجه سانتیگراد و محدوده شوری آن بین 4 تا 20 درصد زونی معادل Nacl تعیین گردیده است. کانی سازی در این منطقه در شرایط اپی‌ترمال انجام شده است که آمیختگی سیال کانی ساز با آبهای سازندی نیز به احتمال رخ داده است.

کلید واژه ها: فیزیکوشیمیایی زغالسنگ سمنان فلوئوریت سیال زمین شناسی اقتصادی واکتشاف