بررسی منشاء و فرایندهای ژئوشیمیایی حاکم در تشکیل نهشتهء بوکسیت قپی (غرب میاندواب-استان آذربایجان غربی)

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی عابدینی،علی اصغر کلاگری،علیرضا کریم زاده، محسن مؤذن
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The Qopi bauxite prospect is located in West Miandoab , West Azarbaidjan. Field investigations in the study area show that there is a stratigraphic gap between late Permian-Triassic period. This gap is represented by the presence of bauxitic horizon which is indicative of an intensive weathering  processes resulting in Al,  Fe, and Ti enrichment. Microscopic studies on thin and polished sections show ooidic , pisoidic, pelitomorphic, psuedo-porphyry, and fluidal textures as well as  colloidal forms suggesting an authigenic deposition. Geochemical studies indicate that the underlying  diabasic unit (~۳۰m thick) acted as a potential source rock for the deposit. The diabase  was probably upheaved by tectonically imposed forces, and subjected to bauxitization.process. Considering an authigenic nature for the deposit and the  diabase as the potential source rock, further geochemical method such as mass-change calculations was employed to better elucidate the geochemical processes responsible for the bauxite generation in the area. The result of these  studies showed that Al and Ti were enriched and Si, Ca, Mn, Na,  K, Mg, and P   were depleted in the original rock material during bauxitization process. However, Fe concentration fluctuates within the bauxite deposit. Geochemical investigations and field evidence indicate that Qopi bauxite is of  Mediterranean karst type, and lies within the range of argillo-ferruginous bauxite facies.
 
 

چکیده:
بوکسیت قپی ، در غرب میاندواب ، در آذربایجان غربی قرار دارد . مطالعات صحرایی در منطقه مورد مطالعه ، نشان دهنده وجود یک وقفهء رسوبگذاری بین پرمین فوقانی تا تریاس می باشد . این وقفه بوسیله حضور یک افق بوکسیتی مشخص می شود که نشان دهندهء یک فرایند هوازدگی شدید بوده که باعث غنی شدگی Al،Fe وTi شده است .مطالعات میکروسکوپی بر روی مقاطع نازک و صیقلی ، بافتهای ائوئیدی ، پیزوئیدی ، پلیتومورفیک ، پورفیری دروغین ، و جریانی و همچنین  اشکال کلوئیدی را نشان می دهد که بر نهشت برجازا دلالت می کنند . مطالعات ژئوشیمیائی نشان می دهد افق دیابازی زیرین (با ضخامتی حدود 30 متر ) بعنوان سنگ مادر این نهشته عمل کرده است . دیاباز احتمالا بوسیلهء نیروهای تکتونیکی بالا آورده شده و در معرض فرایند بوکسیتی شدن قرار گرفته است .با در نظر گرفتن یک طبیعت برجازا برای نهشته و  دیاباز بعنوان سنگ مادر ، برای درک بهتر فرایندهای ژئوشیمیایی حاکم در تشکیل این نهشته در منطقه، از روش ژئوشیمیایی محاسبات تغییر جرم استفاده گردید . نتایج این مطالعات  نشـان می دهد که‏ Al وTi  در طی فرایندهای بوکسیتی شدن غنی شده و  Ca  , Si  , K , Na , Mn ,  Mg و P  از مواد سنگی اولیه  خارج گشته اند . هر چند که ، تمرکزFe  در افق بوکسیتی دارای نوسان می باشد . بررسی های ژئوشیمیایی و شواهد صحرایی نشان می دهند که نهشتهء بوکسیت قپی ، از نوع ذخایر کارستی مدیترانه ای می باشد و از نظر رخساره ای در محدوده بوکسیت رسی – آهن دار قرار می گیرد .

کلید واژه ها: بوکسیت زمین شناسی اقتصادی واکتشاف آذربایجان غربى