بررسی تیپ کانی سازی مس در کانسار وشنوه (جنوب استان قم(

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهزاد مهرابی – آرش فاضلی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract: Copper mineralisation occurred at ۲.۵ km south of Veshnaveh village, about ۶۰ km south of Qum, were studied in this paper. The host rock of mineralisation is trachybasalt and trachyandesite in association with pyroclastic rocks of upper Eocene age. The paragenetic sequence consists of, chalcocite, native copper, bornite, coveline, chalcopyrite, pyrite and hematite. The main gangue minerals are calcite, chalcedony, chlorite, epidote, microcrystalline quartz and zeolite group minerals. The textural features, phase stability and microthermometric investigation, indicated that the copper mineralisation has been occurred at ۲۰۰ C. The main characteristic features of the copper mineralisation at Veshnoveh are similar to those of “Copper Mantos” deposits.

چکیده: کانی سازی مس در 5/2 کیلومتری جنوب شرق روستای وشنوه واقع در 60 کیلومتری جنوب قم مورد مطالعه تفضیلی قرار گرفته است. سنگ میزبان از جنس تراکی بازالت تا تراکی آندزیت به همراه سنگ های آذرآواری به سن ائوسن پسین است. کالکوسیت، مس عنصری، بورنیت، کوولین، کالکوپیریت، پیریت و هماتیت پاراژنز کانی سازی را تشکیل می دهند. میزان باطله ناچیز بوده و شامل کلسیت، کلریت، اپیدوت، کوارتز، کلسدونی و زئولیت است. بر اساس مطالعات بافتی، منحنی تعادل فازی کانیهای پاراژنزی، میکروترمومتری سیالات درگیر دمای تشکیل مرحله اصلی کانی سازی کمی بیش از 200 درجه سانتیگراد تشخیص داده شده است. با بررسی ویژگیهای مشخصه کانی سازی مس در وشنوه به نظر می رسد که این کانی سازی مشابه ذخایر تیپ مانتو است.

کلید واژه ها: مس زمین شناسی اقتصادی واکتشاف قم