آشنایی با هندسه فراکتال (Fractal Geometry) و کاربردهای آن در علوم زمین

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمد - مشکانی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
با کمی دقت در اطراف خود متوجه میشویم که پدیده هایی وجود دارند که به علت نامنظم بودن شکلشان، آنها را نمی توان با هندسه رایج (هندسه اقلیدسی) بطور دقیق توصیف و اندازه گیری نمود. به عنوان مثال میتوان سطح قاره ها، صفحات پوسته زمین، کوهها، دریاها، توپوگرافی مناطق، ترکهای مناطق رسی و خردشدگی یک کانی را نام برد.
این هندسه غیر رایج و غیر معمول، برای محاسبه پدیده هایی که دارای ابعاد ناصحیح و اشکال نامنظم و بی قاعده هستند، بکار گرفته میشود بنابراین هندسه فراکتال، توصیف گر طبیعت است. آنطوری که طبیعت اعمال میکند و نه به گونه ای که بشر میخواهد و این میتواند مزیت بزرگی برای این شاخه از ریاضیات باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد