انرژی ژئوترمال در ایران چشم انداز آینده‚ مرور گذشته

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده لویزه ‚ فرشاد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT
: Despite of suitable geological conditions and presence of many potential for geothermal energroductivity in Iran, due to lacking of high-tech instrumentation in the field of drilling, reservoir engineering and power plants construction and also due to existence of huge reservoir of oil and natural gas and cheap expenditures for energy productivity from them Iran is located at the earlier steps of this technique.
On the other hand because of new policies in the government for changing the resources of energy production for domestic demands and also regarding to environmental laws, nowadays it can be seen that several organizations are working for exploration and exploitation of renewable energy resources, Ministry of energy, Center for Renewable Energy Research and Application (CRERA) and Geological Survey of Iran are among the main ones.
Following report is prepared as a summary of recent activities about Geothermal Energy in Iran.

چکیده: علی رغم وجود شرایط زمین شناسی مناسب و نیز پتانسیل های متعدد به منظور تولدد انرژی ژئوترمال در ایران‚ فقدان تکنولوژی پیشرفته در زمینه حفاری‚ مهندسی مخزن و نیز ساخت و اجرای تاسیسات نیروگاهی از یک طرف و وجود منابع عظیم سوخت های فسیلی به عنوان رقیبی سرسخت وارزان در بحث اقتصاد انرژی موجب آن گشته تا کشور ما به رغم سابقه 30 ساله در زمینه اکتشاف پتانسیل های ژئو ترمال کما کان در گام نخست بهره وری از این نوع انرژی تجدید پذیر محدود باشد.
از سوی دیگر ضرورت های اقتصادی و نیز جنبه های زیست محیطی یهره وری از انرژی های تجدید پذیر طی سنوات اخیر برنامه ریزی در خصوص سرمایه گذاری های مرتبط را در اولویت کاری مسئولین و متولیان ذیربط قرار داده است. نوشتار حاضر ضمن مرور سریع سه دهه گذشته سعی بر تبیین و بررسی افق نه چندان امید بخش آینده از دیدگاه اقتصاد انرژی‚ محیط زیست و نیز جلب سرمایه گذاری خارجی دارد

کلید واژه ها: ژئوترمال حفاری مخزن زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد