نگرشی نو بر معدن سرب و روی علم کندی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیامک آریانپور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Alamkandi lead and zinc mine is lokated ۶ km far  from south of Alamkandi village of Mahneshan area. Genissy & amphibolitic rocks and marble outcrops can be observed in this mine. Ore mineralizatin has been taken place in contact of marble and other rocks in faults, joints and fracture zones. Galena and sphalerite are the major lead and zinc bearing minerals in this mine. Other ore minerals of this deposit are as follows: hemimorfite, cerussite, smithsonite, malachite, Pyrite, chalcopyrite, coveline and tetrahedrite. Fe-hydroxides such as gothite, lepidocrosite and… are the weathering and alteration products. In this paper we are presenting our new findings in relation to ore mineralization and petrogenesis of Alamkandi depos

معدن سرب و روی علم کندی در 6 کیلومتری روستای علم کندی از توابع ماه نشان واقع شده است و در محدوده نقشه زمین شناسی 1:250000 تکاب قرار می گیرد. در محدوده این معدن سنگهای میکاشیستی، گنایسی، آمفیبولیتی و مرمری رخنمون دارند. کانه سازی در کنتاکت سنگهای مرمری و سایر واحدها صورت گرفته است و در ضمن در یک سیستم گسله، درزه ها و شکستگیها انجام شده است. کانه های گالن و اسفالریت سازندگان اصلی کانسار هستند. سایر کانه های این کانسار عبارتند از : همیمورفیت، سروزیت، اسمیتزونیت، مالاکیت، پیریت، کالکوپیریت، کوولین و تترائدریت. هیدروکسیدهای آهن نظیر گوتیت، لپیدوکروسیت و….    فراورده های حاصل از هوازدگی و دگرسانی می باشند.در این مقاله سعی شده است یافته های جدید مرتبط با وضعیت کانه زایی و پتروژنز کانسار علم کندی ارائه گردد.

کلید واژه ها: سربوروی زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد