زمین شیمی مقایسه ای عناصر نادر خاکی در آپاتیت و مگنتیت معادن

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ارسیا مقتدری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

REE content and distribution in apatite and magnetite of Choghart and Esfordi deposits is investigated.REE concentration in different ore types display characteristic patterns,related to different modes of formation of the ore. The apatites of the study area,show, a strong LREE/HREE ratio,a pronounced negative Eu and Tm anomalies, and slightly positive Ce anomaly.The REE distribiution in apatites of both deposits is similar, indicating a common origin.REE content in the Choghrat and Esfordi magnetite is high and also,they have similar approximatly characteristic and patterns.These evidences suggest a similar origin.

چکیده
در این مقاله غلظت REE  والگوی توزیع آنها در آپاتیت و مگنتیت نهشته های چغارت و اسفوردی مورد پژوهش قرار گرفته است. غلظت REE  در انواع مختلف کانسنگ، الگوهای مشخصی را در ارتباط با راهای گوناگون تشکیل کانسنگ به نمایش می گذارد.آپاتیتهای نهشته های اسفوردی و چغارت نسبت بالایی از LREE/HREE  را نشان می دهند از طرفی آنومالی دو عنصر Eu  و Tm  منفی وعنصر Ce  به طور جزئی مثبت است. الگوی REE  در آپاتیتهای هر دو نهشته مشابه است ازسوی دیگر. میزان این عناصر  در مگنتیتهای چغارت و اسفوردی بالاست و خصوصیات و الگوهای تقریبا مشابه را نمایش می دهدواحتمالاحاکی ازمنشائی مشترک برای آنها است.
 

کلید واژه ها: آپاتیتومگنتیت زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد