کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ابراهیمی .خسرو، کریم پور .محمد حسن،مظاهری.سید احمد، نخعی .ملیحه
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
   Various uses of bentonite in several  industrial uses such as foundry,drillig mud,Iron ore palletizing,fuller,s Earth  and  so  caused  that  now  considered  as an  important material.
    In khorasan  province  due  to  aboundance  of  volcanic  activity  with  intermediate  to  acidic  composition  , therefore  suitable  conditions  to  form  of  bentonite.
    Some of the bentonite deposits are known such as: Chah-keshmir,Chah-taleb,Hesamie,Boroon,Kuh sefid,Grimong, Korqound,Eshkaftoo,Bote zir,Gel kan.
Geochemistry (XRF) and mineralogical ivestigation (XRD) show  that  Boroon  bentonite  is  a  Na-type  and bentonites  of  Bote zir and  Korqound  are  Ca-type.Bentonites of Grimong  and  Gel kan are Ca- Na  type and Kuh sefid, Chah keshmir, Chah taleb, Hesamie  and  Eshkaftoo  are  Na-Ca  type bentonite.
        Resultes  of industrial  tests  show  that  only Kuh sefid  and  Korqound  bentonites  are  suitable  for  foundry and  drilling  but  other  bentonites  should  be  actived.

چکیده:
      کاربردهای متعدد بنتونیت در صنایع گوناگون ازجمله ریخته گری ،گل حفاری،گندوله سازی آهن،تصفیه و رنگبری،جمع آوری فضولات حیوانی و غیره باعث گردیده که امروزه بعنوان یک ماده مهم مورد توجه قرار گیرد.در استان خراسان به لحاظ وجود حجم عظیمی از فعا لیتهای آتشفشانی اسیدی تا حد واسط و لذا شرایط مناسب برای تشکیل بنتونیت تعدادی معدن بنتونیت شناسایی گردید که عبارتند از:معادن چاه کشمیر،چاه طالب،حسامیه،برو ن فردوس،کوه سفید طبس،گریمنج و کرغند قاین،اشکفتو و بوته زیر بیرجند و گل کن گناباد.
     بررسی های ژئوشیمیایی و کانی شناسی نشان می دهد که بنتونیت برون از نوع سدیم دار و بنتونیت های بوته زیر و کرغند از نوع کلسیم دار می باشند .بنتونیت های گریمنج وگل کن از نوع کلسیم-سدیم دار و بنتونیت های کوه سفید،چاه کشمیر،چاه طالب،حسامیه و اشکفتو از نوع سدیم-کلسیم دار می باشند.نتایج تستهای صنعتی نیز نشان می دهد که تنها بنتونیتهای کوه سفید و کرغند در واحد های ریخته گری و حفاری قابل استفاده بوده در حالیکه بقیه بنتونیتها جهت استفاده در صنایع ریخته گری و حفاری نیازمند فرآوری هستند.

کلید واژه ها: بنتونیت زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد