بررسی تزریق پذیری ساختگاه سد آبشینه همدان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی ارومیه ای مهدی متولی زاده کاخکی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT:one of the mose important Problem facing dam Constructionis water leakage Through damsite.for embankment dam with high less Than ۳۰ meter This is Very obvious.Abshineh dam is located ۱۰ km East nourth of Hamedan.The site consists of Alluvial deposit which overlys sedimentary rocks of claystone.The rock are very fractured.Groutability is one of The important problems in designing G routing curtain.                                                                                                                               
 

خلاصه مقاله:
یکی از مهمترین مسایل مورد توجه در طراحی و اجرای یک طرح سد سازی ،مسئله آب بندی ساختگاه است. این موضوع به خصوص برای سدهای خاکی با ارتفاع کمتر از 30 متر اهمیت بیشتری پیدا می کند.سد خاکی آبشینه همدان به جهت دار بودن بازشدگی و خرد شدگی در سنگ پی با مشکل نشت آب مواجه می باشد . یکی از راهکارهای مناسب جهت آب بندی پی سدها احداث پرده آب بند است. از جمله عواملی که در طراحی پرده آب بند موثر می باشد تزریق پذیری محیط است.نتایج بررسی گمانه های تزریق آزمایشی نشاندهنده کاهش خورند از سری اول گمانه ها به سری آخر است .نتایج گمانه های تزریقی جهت پرده آب بند نشاندهنده کاهش روند خورند در مناطق با خصوصیات زمین شناسی مشابه می باشد. نمودار اعداد لوژون و خورند پراکنده می باشدو جهت توجیه پراکندگی بایستی از توصیفات زمین شناسی مهندسی کمک گرفت.

کلید واژه ها: سد سدسازی آببندی زمین شناسی مهندسی همدان