بررسی پتانسیل زمین لغزش در حوزه نوژیان (جنوب شرق خرم آباد ) و پهنه بندی آن

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیامک بهاروند۱ ـ طاهر فرهادی نژاد۲ ـ رسول اجل لوئیان۳
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

This study is an attempt to examine the Landslide potentials in Nojian Area and the zonation of Landslide in that Area . Nojion is Located ۳۰ Km away in the South East of Khoramabad with the Area of ۳۴۴۹۱ Hectars . This Area has the highest amount of   sedimentation Locating within the Limits of water shed basin of Dez Dam . In order to zonate the risk of Mass movement , first the natural maps including geology , slope , slopedirection , landuse , regional fault maps the intensity of the earthquake , etc , were prepared . in the second stage this data was digitalized . Then by drawing on field work , Arial photo and digital data from satelite , Landslide – prone zones including falling and sliding one were drawn on the base map of the respective region . by incorporating natural maps with the Landslide ones , the extent of sliding in different parameters was obtained . finally through culculation of statistical method (surface density) for each parameter Lithology , slope , slope direction , distance from fault , Landuse , intensity of the raining , intensity of the earthquake and etc . The numerical value for each parameter was obtainted by matching and zonation landslide map was obtained . finallay the resaults of the study shown that ۸۱ precent landsliding of the region include high and very high risk .     
 

چکیده :
بررسی پتانسیل زمین لغزش به منظور به نقشه درآوردن لغزشهای موجود ، برآورد پتانسیل عوامل محرک و مخرب شیب ها در حوزه نوژیان می باشد . حوزه مذکور در 30 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد واقع در استان لرستان با مساحتی برابر با 34491 هکتار دارای بیشترین میزان رسوب دهی است که در محدوده آبریز سد دز قرار گرفته است . جهت بررسی پتانسیل زمین لغزش و پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای ، ابتدا نقشه های طبیعی شامل زمین شناسی ، شیب ، کاربری اراضی ، جهت شیب ، نقشه گسل های منطقه ، شدت زلزله و غیره تهیه و سپس رقومی گردیدند . سپس توسط عملیات میدانی ، استفاده از عکسهای هوایی و داده های رقومی ماهواره ای مناطق لغزشی اعم از سقوطی و لغزشی بر روی نقشه پایه حوزه ترسیم شده است . از تلفیق نقشه های طبیعی با نقشه زمین لغزش ، میزان لغزش در واحدهای مختلف هر نقشه بدست آمده است و با استفاده از روش آماری (تراکم سطح) برای هر واحد از عوامل لیتولوژی ، شیب ، جهت شیب ، فاصله از گسل ، کاربری اراضی ، شدت بارندگی ، شدت زلزله و غیره میزان عددی هر یک از آنها بدست آمده و با همپوشانی نقشه ها ، نقشه پهنه بندی زمین لغزش بدست آمده است و نتایج نشان می دهد که حدود 81% از کل لغزش های منطقه را ، لغزشهای پهنه ای با خطر بالا و خیلی بالا در بر گرفته اند .

کلید واژه ها: زمینلغزش استانلرستان خرمآباد شیب لغزش زمین شناسی مهندسی لرستان