تثبیت خاک سست و نامقاوم به طور طبیعی در منطقه خلیج چابهار

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدرضا امیدوار
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT
The soil specified below is used for roadbed in the road construction projects presently being done by different consultants and contractors under the control of Chabahar Commercial, Industrial, and Free Zone Organization.
They use the soil named “cap-rock” processed by geological broken formations, which is made of red, fine sandstone composed of weak silty cement, and broken bivalve shells of present age. The soil consists of average and pintsize, unbroken, thick cobblestone that ultimately loses its favorable size. There is not any pasty distinction. Its maximum dry density is ۲.۰۸ and the optimum moisture is ۸.۲.
Concerning the sensitivity of bed-soil, we can say it is a weak and unstable soil that can not meet laboratory requirement for elastic surfacing. However, in spite of the unfavorable laboratory outcomes, it is an appropriate soil for road construction in an area that uses a certain type of water for density or petrological composition of the soil.
In other words, the consistency of broken pieces of limy bivalve shells in the mentioned soil, the salty water of Oman consisted of NaCl and CaCl۲, that is spread out to water the soil, all these will help to wallop along the road. They provide natural stabilizer components of the weak and unstable soil in a very competitive manner, in fact. And there is obviuosly no need to increase cement, lime, or any other stabilizer.

چکیده
در پروژه های راه سازی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار که توسط مشاوران و پیمانکاران در حال اجرا میباشد، از خاکی با توصیف ذیل جهت زیرسازی استفاده میشود.
خاک را از پودر و خرد کردن تشکیلات زمین شناسی از جنس ماسه دانه ریز قرمزرنگ باسیمان ضعیف سیلتی حاوی خرده ها و شکسته های صدف دوکفه ای عهد حاضر، تحت عنوان (کپ راک) استفاده میکنند. این خاک دارای قلوه های خرد نشده درشت، متوسط، تا ریز میباشد که در نهایت فاقد دانه بندی مطلوب میباشد، شاخص خمیری ندارد. ماکزیمم دانسیته خشک آن برابر 2.08 و رطوبت بهینه ‌‌‌‌‌‌‌آن برابر 8.2 میباشد.
در نهایت خاک سست و نامقاوم میباشد. با توجه به حساسیت خاک بستر برای روسازی های انعطاف پذیر، خاک مذکور از نظر شرایط آزمایشگاهی غیرقابل قبول میباشد. ولی با توجه به نوع آب منطقه که برای آبپاشی خاک مذکور جهت تراکم و خصوصیات پترولوژی سازند مذکور که خاک از آن تهیه میشود. علی رغم نتایج  آزمایشگاهی نامطلوب، خاک مناسبی برای راهسازی در منطقه مورد بحث میباشد. بعبارت دیگر وجود ذرات شکسته و خرد شده صدفهای دوکفه ای آهکی عهد حاضر در خاک مذبور و آب شور حاوی NaCl و CaCl2 دریای عمان که جهت آبپاشی خاک پخش شده در طول راهسازی برای کوبیدن استفاده میشود، در واقع عوامل تثبیت کننده خاک سست و نامقاوم مذبور را بصورت طبیعی و ارزان فراهم میکند. و هیچ احتیاجی به افزایش سیمان یا آهک و یا عوامل تثبیت کننده دیگری نمیباشد.
 

کلید واژه ها: چابهار راهسازی خاکسست سیمان دریایعمان زمین شناسی مهندسی سیستان و بلوچستان