ارزیابی مقایسه ای روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزه ها در منطقه کودی کانال هند

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ایمان انتظام سلطانی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Study area is located in Tamil Nadu state of India and includes most parts of kodaikanal taluk of Dindigul district. The  aims of this study is to quantitativly assess the causative factors responsible for recurring incidence of landslide over this area and give a proper hazard zonation map of it. To achive an higher degree of objectivity and accuracy and examine wether the hazard map make a correct distinction between landslide free and landslide prone area, two methods of Empirical approach (qualatitive map combination) and Bivariate Statistical analysis have been used. The main factors that has been studied and used to provide an ideal model using the weightage of different factors are as follow: soil thickness, weathered zone thickness, lineament density, slope inclination, annual rainfall, rock type, landuse, relative relief, topographic units, drainage density, annual ground water fluctuation
 

خلاصه :
 
   مقاله ارائه شده دررابطه باپهنه بندی زمین لغزه ها، درمنطقه کودی کانال ایالت تامیل نادوی، هند بخشی ازمطالعه ای وسیعتربرروی خصوصیات زمین شناسی مهندسی وزیست محیطی این منطقه میباشد.درطی این بررسی سعی شده که تا ضمن شناخت مکانیسم زمین لغزه ها رابطه فاکتورهای مختلف باایجادزمین لغزه موردشناسائی قرارگیرند .برای دست یابی به حدمطلوبی ازدقت و عینیت درپهنه بندی زمین لغزه ها دوروش مستقیم وآماری دومتغیره  به همراه هم به کارگرفته شده اند. هدف ازاین امر ضمن مشخص کردن نقص های احتمالی درهریک ازاین دوروش تلاش دراستفاده تلفیقی ازروشهای مختلف تهیه نقشه های پهنه بندی خطرزمین لغزه ها می باشد.عمده فاکتورهای موردمطالعه برای پهنه بندی خطرزمین لغزه ها دراین منطقه عبارت ازشیب زمین ،ارتفاع نسبی ،لیتولوژی ،ضخامت خاک ،ضخامت زون هوازده، تراکم لینمنت ها، بارندگی سالانه، کاربری زمین، تقسیم بندی توپوگرافیک ونوسان آبهای زیرزمینی بوده اند.

کلید واژه ها: پهنهبندی زمین‌لغزه خطرزمینلغزش زیستمحیطی زمین شناسی مهندسی سایر موارد