معرفی تکنولویRCC بعنوان روشی جدید برای ساخت اقتصادی سدهای وزنی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی محمد رجبی،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
   Roller compacted concrete (RCC) is no-slump consistency material which is transported, placed and compacted by the same equipments as used in the construction of earth and rockfill dams.
   This material has been used for the construction of  a number of dams in a few countries recently. The dam constructed with RCC method have several advantages over conventional mass concrete dams, such as saving in cement, reduction in cost, shortening of construction period, safe work execution and possibility for dam construction in accordance with variety of geological and topographical conditions and minimizing larg scale excavation required for abutments.
   In this paper the concepts, history of usage of RCC technology, its advantages, materials for RCC mixture, type and amount of requirements in compare with conventional concrete dams are discussed. In addition, the different between labratory tests in order to control the material qualities and presentation of a mix design of RCC has been considered. The conventional concrete such as specimen preparation and consistency testing method, mixture proportioning, RCC properties like strength, elasticity, permeability,durability, volum changes and unit weight are described
 

چکیده
   بتن غلطکی یا (Roller Compacted Concrete)مصالح بدون اسلامپی(با اسلامپ صفر) می باشند که توسط ابزاری مشابه با آنچه که برای ساخت سدهای خاکی و پاره سنگی مورد استفاده قرار می گیرند حمل ، پخش و متراکم می شوند. این مصالح برای ساخت تعداد زیادی از سدها در چندین کشور جهان مورد استفاده قرارگرفته اند.سدهای ساخته شده به روشRCC  چندین مزیت نسبت به سایر سدهای بتنی دارند،از جمله این مزیت ها می  توان به صرفه جویی در سیمان،کاهش هزینه،کاهش زمان ساخت،امنیت در زمان  اجرا و امکان ساخت در شرایط مختلف زمین شناسی و توپوگرافی ،همچنین  عدم نیاز به حفاری زیاد بمنظور اجرای Abutment اشاره نمود.
   در این نوشتار مفهوم و تاریخچه استفاده از تکنولوژی RCC و مزایای آن،مصالح مخلوط بتن غلطکی، نوع و میزان مصرف در مقایسه با بتن کلاسیک،تفاوت آزمونهای آزمایشگاهی جهت تاثیرخواص مصالح و ارائه طرح اختلاط با بتن کلاسیک ازجمله نمونه برداری و نحوه انجام آزمایش روانی،روشهای تعیین نسبت اختلاط ،خواص بتن غلطکی از جمله مقاومت ، خواص الاستیک ،نفوذپذیری ،دوام ، تغییرات حجمی ، و وزن واحد بطور اجمال مورد بحث قرار می گیرد.
 
 

کلید واژه ها: بتن سدخاکی مقاومت مصالح نفوذپذیری زمین شناسی مهندسی سایر موارد