تأثیر سازندهای زمین شناسی برکیفیت آبهای زیرزمینی منطقه شمال غرب اصفهان

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جهانگیر عابدی کوپایی محمدرضا باقری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Groundwater quality is influenced by natural and social factors. In this research chemical properties of groundwater and water table were measured in twenty wells in the north-west of Isfahan from May to December ۱۹۹۹. The results indicated that in aquifer which charged through Najafabad Vally, TDS was low (۹۰۰ mg/l) and gradually increased in center of the plain. In the west and north of the plain, the amount of TDS increased  (۴۷۰۰ mg/l) due to groundwater flowing from Morchehkhort region and industrial wastewater. The minimum and maximum of EC were ۲ and ۷.۵ ds/m respectively. The amount of nitrate in ۱۷ wells were exceeded from permissible limits. The amount of heavy metals were in permissible limits unless Co which was ۰.۰۵۵ mg/l.
 

چکیده
کیفیت منابع آب هر منطقه تحت تأثیر علل و عواملی با منشأ طبیعی یا اجتماعی دچار تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی می شود. این تغییرات محدودیتهای جدی برای بهره برداری از منابع آب ایجاد می کنند.در  تحقیق حاضر  کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه شمال غرب اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور تعداد 20 حلقه چاه آب دایر در این منطقه   در نظر گرفته شد و به مدت 7 ماه  پارامترهای مختلف شیمیایی آب چاهها و عمق چاهها اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد که در قسمتهایی از آبخوان که تغذیه آن از طریق دره نجف آباد صورت می گیرد مقدار کل جامدات محلول (TDS) پائین است (900 میلی گرم در لیتر)، که یکی از دلایل آن تاثیر آهکهای کرتاسه است که باعث می شود آبهای تغذیه ای از این سازندها مطلوب بوده و از کیفیت بالایی برخوردار باشند. به تدریج به طرف  روستای گز  مقدار کل جامدات محلول ا افزایش می یابد. ولی در غرب و شمال غرب بالا بودن مقدار کل جامدات محلول (4700 میلی گرم در لیتر) به دلیل آبهای زیرزمینی ورودی از دشت مورچه خورت است که مسیر زیادی را در این دشت طی کرده و مقادیری از مواد قابل انحلال سازندهای محیط را  در خود حل می نماید. علاوه بر این آبهای این مسیر تحت تاثیر  فاضلابهای شهرک صنعتی موجود در منطقه می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که نقشه های  هدایت الکتریکی،  کلر، سولفات و سدیم آبهای زیرزمینی مشابه نقشه کل جامدات محلول می باشد. حداقل و حداکثر هدایت الکتریکی به ترتیب 2 و5/7 دسی زیمنس بر متر و حداقل کلر، سولفات و سدیم به ترتیب 6 ، 6 و 8 و حداکثر آنها نیز به ترتیب 44، 44 و 48 میلی اکی والان در لیتر می باشد. در میان فلزات سنگین اندازه گیری شده، با توجه به استاندارد محیط زیست جهت آبیاری تنها عنصر کبالت از حد مجاز آن برای آبیاری (05/0 میلیگرم در لیتر) بیشتر است. میزان نیترات آبهای زیرزمینی در 17حلقه از چاههای نمونه برداری شده بیش از مقدار استاندارد می باشد.

کلید واژه ها: آبهایزیرزمینی آب شناسی اصفهان