اثر ابعاد مجرای اصلی در ویژگیهای هیدروگراف چشمه های کارستی با استفاده از شبیه سازی مدل تخلخل دوگانه معادل

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جواد اشجاری، دکتر عزت ا… رئیسی، دکتر محمد زارع،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

 
Abstract
The behavior of karst aquifer depends on the interaction of several parameters. One of these parameters is dimensional property of main conduit (length & diameter). The objective of this study is to determine the effect of dimensional property of main conduit on  the  karst spring hydrograph properties. The Double Continuum Porous Equivalent Model (DCPEM) was calibrated by Nadri (۱۹۹۹) for Atashkah spring. Calibration was done by optimized the storage coefficient of the conduits and fissures continuum and hydraulic conductivity of the conduits and fissures continuum to obtain the best fit between simulated and measured time series of base and quick flow of the karst spring and pizometric heads. The model was simulated for some different alternatives. These alternatives consisted of length and diameter effect. The total flow and base flow hydrograph, dynamic volume variation in both fissures and conduits systems, and head difference between fissures and conduits system were used to compare the effect of each parameter on the karst system. The main general conclusion is that the increment of  length and diameter of main conduit, to a certain limit, are caused the spring discharge and base flow to incr
 

چکیده
رفتار آبخوانهای کارستی به عملکرد چندین پارامتر بستگی دارد. یکی از این پارامترها، ابعاد مجرای اصلی (قطر و طول) می باشد. در این مقاله نیز هدف، مشخص کردن اثر ابعاد مجرای اصلی بر رفتار هیدروگراف چشمه است. بدین منظور از مدل تخلخل دوگانه معادل که توسط ندری (1378) برای چشمه آتشکده کالیبره شده، استفاده گردیده است. کالیبراسیون با بهینه کردن ضرایب ذخیره و آبگذری مجاری بزرگ و خلل و فرج ریز برای بدست آوردن بهترین تطابق بین سری زمانی جریان پایه و جریان سریع چشمه آتشکده و بار آبی پیزومترها صورت گرفته است. مدل برای چندین گزینه مختلف شبیه سازی شده که در آنها اثر طول و قطر معادل مجرای اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای مقایسه، از کل بده خروجی چشمه، دبی پایه، تغییرات حجم ذخیره دینامیک سیستم خلل و فرج ریز و مجاری بزرگ بهمراه تفاوت بار آبی سیستم خلل و فرج ریز و مجاری بزرگ استفاده شده است. در نهایت مشخص شد که افزایش طول و قطر مجرای اصلی تا یک حد معینی باعث افزایش بده خروجی و پایه چشمه می گردد.
 

کلید واژه ها: تخلخل آب شناسی سایر موارد