کاربرد زمین شناسی مهندسی در توسعه شهری

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده اجل لوئیان، رسول فاتحی، لیلا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

The urgent need for safe housing sites in present- day has forced the professional bodies in the engineering geological and geotechnical fields to set standards for site investigations for urban expansion.This article endeavour to provide a defined method for urban development with engineering geology.
The investigations for urban development can be divided into three different categories, namely: investigations for planning , investigations for urban development and specialized geotechnical investigations. This paper has indicated the range of application , the scope and the methodology to be used for the different investigations and explain case and importance of engineering geological investigations in urban development.
 

چکیده:
امروزه نیازهای ضروری برای ایمنی ساختگاه در ساختمان سازی، زمین شناسان مهندسی و مهندسان ژئوتکنیک را وادار به جمع آوری استانداردهایی برای بررسی ساختگاه در توسعه فضای شهری نموده است. این مقاله سعی در ارائه یک روش مشخص برای گسترش شهری درراستای استفاده از زمین شناسی مهندسی دارد. بررسیها برای توسعه شهری را می توان به سه مقوله مختلف تقسیم کرد که عبارتند از : بررسیهای طراحی، بررسیها جهت توسعه شهری و بررسیهای تخصصی ژئوتکنیکی.
مقاله حاضر به میزان کار بردی بودن، وسعت و روش مورد استفاده، در بررسیهای مزبور اشاره دارد , و جایگاه و اهمیت بررسی های زمین شناسی مهندسی در توسعه شهری را بیان می نماید.

کلید واژه ها: ژئوتکنیک زمینشناسیمهندسی زمین شناسی مهندسی سایر موارد