تحلیل پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از شاخص اعتمادپذیری (b)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده دکتر سیدمحمود فاطمــی عقدا؛ وحیـد فـرج پـور ، سجاد کاظم شیرودی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

 ۱>

In slope stability analysis are often applied minimum factor of safety (FS). Whereas , at based on researches of authors as Gordi (۱۹۹۹), Vanmarcke (۱۹۷۷), Honjo and Kuroda (۱۹۹۱), Christian et al. (۱۹۹۴), and others , because of parameters uncertainty given from labouratory data and so numerous variebility and hetrogeny of  ground condition makes uncertainity of safety factor and conclusions . Accordingly, a applied and probabilistic approach to analysis of slope stability is based on minimizing the factor of safety (FS) over a range of candidate failure surfaces and then  calculating the reliability index b corresponding to this surface (referred to herein as the critical deterministric surface).                                                            
In this paper, an expedient technique is presented to search for the critical surface utilizing existing deterministic slope stability approaches. This technique is based on searching the critical surfaces obtained using specific combinations of soil parameter values. The critical probabilitic surface was found to generally coincide with that obtained by setting one dominant parameter to a low value. The technique is examined by a parametric study and applied to case study of   Bazoft area . Bazoft area located at the subbasin of  Karoun in the Zagrous mountains, southwest  of  Iran.                                                                                      
 

چکیده

در تحلیل های پایداری شیروانی های خاکی که هم اکنون متداول می باشد اغلب از حداقل ضـزائب اطمینـــــان استفاده می گردد در حالیکه با توجه به تحقیقـات صورت گرفته توسط محققــــین مخـــتلف نظیر (Ghori 1999)  و سایرین نشان می دهد  که به علت عدم قطعیت  پارامترهای بدست آمده از نتـایج آزمایشگاهی و تغییر پذیری زیــاد و  غیر همگن بودن شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی باعث عدم قطعیت در ضرائب اطمینـــــان منتجه می گردد . از اینــرو  با بکار گیری روشهای آنالیز آماری و استخراج شاخص اعتماد پذیری و همچنین ضرائب اطمینـــــان سطوح مختلف احتمـالی لغزش ، پایداری شیروانی مورد نظر ارزیابی می گردد .
شاخص اعتماد پذیری با توجه به اینکه از پارامتر های آماری توزیع  پارامترهای خاک و ضرائب اطمینـــــان منتجه بـهره میگیرد. از اینرو برای تحلیل وضعیت پایداری شیروانی و تعیین بحرانی ترین سطح لغزش نقش کلیدی دارد.مطالعــــه فوق در زیر حوزه بازفت از زیر حوزه های کارون در کوههای زاگرس در منطقه ایزه به صورت موردی انجام گرفته است.

کلید واژه ها: آنالیز کارون زاگرس زمین شناسی مهندسی ایلام خراسان شمالى