ارزیابی و تعیین توزیع مکانی احتمال سیمان شدگی در نهشته های آبرفتی گستره شهری تهران

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محمود فاطمی عقدا سجاد کاظم شیرودی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
 
The study of sedimentary environments  history and sedimentation status is the first step for investigating of  natural cementation and type of cement . Cementation processing happen in environments of aluvium , glacial , beach  and so on. Because , affection of physico-chemical factors e.g. PH , ionic concentration , solubility product constant (KSP), ionic activity on precipitation  and cementation must be consider .                                                                    By undrestanding of geological and hydrogeological conditions and polution of ground water due to humane activity and by using of water chemical analysis from wells at Tehran area , probability of cementation was evaluated. Zonation map of those area provided by geographical information system (GIS).    
 

برای بررسی نحوه سیمان شدگی طبیعی و نوع سیمان باید ابتدا تاریخچه زمین‏شناسی رسوبات از حیث محیط تشکیل و نحوه رسوب‏گذاری مورد توجه قرار گیرد. رسوبات آبرفتی،‌ بادی، یخچالی، ساحلی از جمله رسوباتی هستند که برحسب جنس مصالح، سرگذشت زمین‏شناسی و سایر شرایط محیطی می‏توانند فرآیند سیمانی شدن را طی کنند.
از آنجائیکه برای رسوب مواد محلول و تشکیل سیمان ، عوامل فیزیکوشیمیایی نظیر PH ، غلظت یون‏های در حال تعادل،‌ ثابت حاصل ضرب حلالیت (KSP)، رقابت و درجه فعالیت یون‏ها نیز باید در نظر گرفت . از این رو در این مطالعه با پیش‏ زمینه درک تاثیر زمین‏شناسی ، هیدروژئولوژی منطقه و نفوذ آلاینده های ناشی از فعالیت های انسانی بر عوامل فوق سعی شده است با استفاده از نتایج آنالیزهای شیمیایی آب‏های زیرزمینی در چاه‏های آب موجود در دشت تهران و روابط حاکم بر رسوب مواد محلول،‌ مناطق محتمل از نظر تشکیل سیمان تعیین و در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در قالب نقشه‏ های پهنه بندی مشخص گردد.

کلید واژه ها: سیمانشدگی تهران توزیعمکانی آبرفت زمین شناسی مهندسی