مقایسه‌ تحلیلی‌ روشهای‌ تعیین‌ خصوصیات‌ مهندسی‌ خاک‌ در آزمایشگاه‌ و صحرا

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده دکتر رسول‌ اجل‌لوئیان‌ و دکتر غلامرضا پورنقشبند
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:

Study and design of various structures need to logic geotechnical evaluation of structural site. In this regard, it is necessary to conduct site investigation to evaluate the Engineering properties of soils. These studies are include a precise quantity assessment of stress-strain behaviour of soil and its strength properties. As a results, it is possible to analysis the intraction of site structure.
  Generally, There are two methods to obtain the various Parameters of site ۱-Laboratory tests ۲-In situ tests. Both methods enable to evaluate different parmeters. Each method has few positive and negative points. This paper is dealing to compare these two methods and consider the limitation of each methods.

چکیده‌:
 بررسی‌ و طراحی‌ سازه‌های‌ مختلف‌ مستلزم‌ یک‌ ارزیابی‌ ژئوتکنیکی‌ صحیح‌ و منطقی‌ از محل‌ احداث‌ سازه‌ می‌باشد. بدین‌ لحاظ‌ قبل‌ از طراحی‌ و اجرای‌ هر پروژه‌ لازم‌ است‌ اقدام‌ به‌ بررسی‌های‌ محلی‌ گردد. هدف‌ از این‌ بررسی‌ها مطالعه‌ خصوصیات‌ مهندسی‌ خاکها و آبرفتهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ زمین‌ در محل‌ ساختگاه‌ می‌باشد. این‌ بررسیها شامل‌ یک‌ ارزیابی‌ کمی‌ دقیق‌ از رفتار تنش‌ ـ کرنش‌ و خصوصیات‌ مقاومتی‌ نهشته‌های‌ آبرفتی‌ محل‌ می‌باشد که‌ نهایتاً واکنش‌ زمین‌ محل‌ سازه‌ را در رابطه‌ با سازه‌ موردنظر مورد تحلیل‌ و ارزیابی‌ قرار می‌دهد.
 بطورکلّی‌ جهت‌ بدست‌ آوردن‌ پارامترهای‌ کمی‌ محل‌ سازه‌های‌ مهندسی‌ دو روش‌ وجود دارد:
 1ـ انجام‌ آزمایشهای‌ آزمایشگاهی‌ برروی‌ نمونه‌های‌ دست‌ خورده‌ یا دست‌ نخورده‌ خاک‌ از اعماق‌ مختلف‌ زمین‌ موردنظر.
 2ـ انجام‌ آزمایشات‌ برجا در اعماق‌ مختلف‌ زمین‌ موردنظر.
 هر دو روش‌ قادر به‌ ارزیابی‌ پارامترهای‌ کمی‌ مذکور می‌باشند و در تحلیل‌ نهایی‌ هرکدام‌ نسبت‌ به‌ دیگری‌ دارای‌ نقاط‌ ضعف‌ یا قوّتی‌ می‌باشند. مقاله‌ حاضر سعی‌ می‌کند که‌ مزیتها و معایب‌ هرکدام‌ از این‌  روشها را نسبت‌ به‌ دیگری‌ مورد بررسی‌ قرار داده‌ و به‌ توانایی‌ها و محدودیت‌های‌ هر دو روش‌ اشاره‌ نماید(4 و 8).
 

کلید واژه ها: ژئوتکنیک آبرفت سازه مهندسیخاک زمین شناسی مهندسی سایر موارد