مطالعه ضرایب دینامیکی و استاتیکی خاک در جنوب تهران‌

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد علی‌ ریاحی و ایرج مداحی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract

In this paper dynamic and static coefficients of the soil, from south part of Tehran were determined using Vp and Vs velocity values. These values were obtained from twenty boreholes, located at rang of ۵۱º,۰۰΄ – ۵۱º,۴۳΄E and ۳۵º,۲۲΄ – ۳۵º,۲۸΄N, using the suspension logging tool and vertical seismic profiling borehole logging survey. Then the confined and non-confined loading pressure tests were performed to determine the static coefficients for a few certain points at the study area. In the next step, the empirical relations between dynamic and static coefficients of the soil were obtained, using linear fitting method. Study was made, to obtain the relations between the Vs velocity values and the standard penetration test. Results showed a good correlation between the number of SPT and the measured Vs velocity values from twenty boreholes. Also, study was made to obtain the empirical relation between non-confined loading pressure and Vs velocity values. The results showed a good correlation between the fitted samples.
 
 

در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از سرعت امواج تراکمی و برشی بدست آمده از نگاشت های درون چاهی و نگاشت های معلق مربوط به بیست حلقه گمانه حفر شده در جنوب تهران، ضرایب دینامیکی خاک محاسبه شدند. سپس از طریق آزمایش های مقاومت فشاری نامحصور و محصور، ضرایب استاتیکی خاک برای تعدادی از نقاط مشخص در محل مورد مطالعه بدست آمدند. در مرحله بعد با استفاده از روش های برازش خطی، روابط تجربی بین ضرایب دینامیکی و استاتیکی خاک در محدوده 43، 51 -  00، 51 درجهء شرق 28، 35 -  22، 35 درجهء شمال شهر تهران بدست آمد. به منظور برآورد رابطهء تجربی بین مقدار سرعت امواج برشی و عدد نفوذ استاندارد مطالعه انجام شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه همبستگی خوبی را بین تعداد ضربات نفوذ استاندارد و سرعت امواج برشی نشان داد. همچنین از مطالعهء انجام شده برای تعیین رابطهء تجربی بین مقاومت فشاری نامحصور و مقدار سرعت امواج برشی، همبستگی نسبتا“ خوبی را بین نمودارهای برازش شده بدست آمد

کلید واژه ها: امواجتراکمی تهران خاک ضریبدینامیکی زمین شناسی مهندسی