طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) توده‏سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی محمد رجبی،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Ali mohammad rajabi; M.sc in Engineering Geology
For investigate of engineering behavior of important projects such as dam and tunnel, it is essential to know rock mass properties of these sites.
A common method for rock mass analysis, is engineering classification of them. With rock masses classification of these sites to similar units, can perform essential actions for design and retainment.
In this paper presents effective parameters in geomechanical classification rock mass of Tanguyeh-Sirjan dam site.
These parameters are include of uniaxial compressive strength (UCS) of intact rock, rock quality designation (RQD) , and geomechanical properties of discontinuity.
With the study of the mentioned  parameters, has been performed geomechanical calssification (RMR) for rock masses of dam site and adjacent stractures. Results of these assessments Shows that rock mass rating for dam foundation rocks, Spillway, culvert tunnel, upstream and downstream cofferdam has been obtained ۳۵,۳۴,۳۶,۳۵ and ۲۴, respectively.
Based on these results, majority of units of mentioned rock masses are in poor and intermediate classes. one of the reasons for this case is intense tectonic action in this area
 

چکیده
بمنظور بررسی دقیق رفتار مهندسی پروژه‏های مهمی نظیر سد و تونل، شناخت ویژگیهای توده سنگهای ساختگاه این پروژه‏ها ضروری است. یکی از روشهای رایج برای مطالعه توده سنگها، طبقه‏بندی مهندسی آنهاست. با طبقه‏بندی توده سنگهای ساختگاه اینگونه پروژه‏ها در واحدهای مشابه، می‏توان اقدامات لازم را برای طراحی و نگهداری آنها فراهم نمود.
در این نوشتار ابتدا پارامترهای مؤثر در طبقه‏بندی ژئومکانیکی توده سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. این پارامترها شامل مقاومت فشاری تک محوری ماده سنگ، شاخص کیفی سنگ   (RQD)و ویژگیهای ژئوتکنیکی ناپیوستگی‏ها می‏باشند.
در ادامه با مطالعه و بررسی پارامترهای مذکور، طبقه ‏بندی ژئومکانیکی(RMR) برای توده سنگهای ساختگاه و سازه‏های جنبی سد تنگوئیه سیرجان انجام گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی‏ها نشان می‏دهد که امتیاز
توده سنگ برای پی سد برابر  35و برای توده سنگهای ساختگاه سرریز، تونل‏انحراف، فرازبند و نشیب‏بند به ترتیب، 34، 36، 33، 32 و 24 برآورد شده است. براین اساس بیشتر واحدهای توده سنگهای مذکور در رده ضعیف و متوسط قرار می‏گیرند که علت این امر، عملکرد شدید تکتونیک و بهم‏ریختگی منطقه مورد مطالعه می‏باشد.
 

کلید واژه ها: سدتنگوئیه سیرجان ژئومکانیک زمین شناسی مهندسی سایر موارد