برآورد بهینه هدایت هیدرولیکی آبخوان دامغان

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سینا نصوحی دکتر عبدالوحید اغاسی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT
Most hydraulic condactivity estimation method hired in our country either cost a fortune,or produce large errors. In this research an aproach has been developed by consideration of a variety of well capacity based methods, and the most appropriate one has been modified for unconfined conditions. Then  the required  program -suggesting some default values- was prepared ,and validated by performing aquifer test.A correction method also was developed by sensivity analaysis of the program,and finally the  resulting hydraulic conductivity map showed a good adaptation with the hydrogeologic conditions over the area.
 
 

چکیده

اگر روشهای تخمین هدایت هیدرولیکی، مورد استفاده در کشورمان یا هزینه زیادی را در بردارند و یا از کارائی چندانی برخوردار نیستند در این تحقیق با بررسی طیفی از روشهای مبتنی بر ظرفیت ویژه چاه‌ها مناسب‌ترین آنها جهت شرایط نامحصور تصحیح شد. سپس برنامه مورد نیاز با پیشنهاد مقادیر پیش فرضی نوشته شد و با اعتبار آن با انجام آزمون آبخوان تعیین شد. همچنین از تحلیل حساسیت برنامه نیز روشی جهت تصحیح خروجی‌های برنامه پیشنهاد گردید. در پایان با استفاده از این خروجی‌ها نقشه توزیع هدایت هیدرولیکی دشت تهیه گردید که انطباق بسیار خوبی را با واقعیتهای هیدروژئولوژیک منطقه نشان داد و باردیگر کارائی برنامه مورد تأئید واقع شد.

کلید واژه ها: هیدرولیکی آب شناسی سمنان