ردیابی مواد رنگی در سازندهای کارستی با محیط جریان افشان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رئیسی، عزت اله اسدپور، روح اله زارع، محمد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
The Seymareh Dam will be constructed at the beginning of the valley on the northern flank of Ravandi Anticline. The reservoir water will be in direct contact with Asmari-Shahbazan and Gachsaran Formations. The water from the reservoir may leak into the Asmari-Shahbazan Formation via the possibly existing small conduits in the Formation and emerge from springs. Fifteen kilograms of Rhodamine B were injected into the deep HM۲۸ borehole. Water samples were collected from springs for a period of ۱۰۰ days. Dye was not detected in any of the sampling sites. The results show, the karst system around HM۲۸ is undeveloped and there is a diffuse flow system around it.
 

چکیده:
امروزه در کشور ما مسئله فرار آب از سدها بعنوان یک مشکل اساسی مطرح می‍باشد. این پدیده، بویژه در مناطق کارستی بیشتر بروز می‍کند که بر اهمیت مطالعات بنیادی کارست  می‍افزاید. سد سیمره در ابتدای تنگه کفه نیلا و بر روی رودخانه سیمره ساخته خواهد شد. پس از آبگیری سد، آب مخزن بطور گسترده ای با سازندهای آسماری و گچساران در تماس خواهد بود. آب مخزن می تواند از طریق درزه و شکافهای موجود در آهکها وارد سازند آسماری شده و توسط کانالهای احتمالی موجود در این سازند به چشمه های پائین دست منتقل شود. برای بررسی میزان توسعه کارست در تکیه گاه چپ سد سیمره و نقش آن در انتقال آب پشت سد به چشمه های پائین دست، از ردیابی ماده رنگی رودامین B استفاده گردید. به این منظور مقدار 15 کیلوگرم ماده رنگی رودامین B بصورت محلول در گمانه ای HM 28) عمیق) که در سازند آسماری حفر شده بود تزریق گردید. در طی 100 روز تعداد 5000 نمونه آب و 562 کیسه ذغال فعال برداشته شد که در هیچکدام از آنها رنگی مشاده نگردید. محاسبات نشان می دهد که به دلیل سرعت بسیار کم آب زیرزمینی، رنگ در اطراف گمانه HM 28 باقی مانده است و سیستم جریان نیز در اطراف این گمانه بصورت افشان (Diffused flow) می‍باشد.

کلید واژه ها: سدسیمره کارست سازندآسماری زمین شناسی مهندسی سایر موارد