محاسبهء پارامتر فراوانی درزه، فاکتور کیفیت و مدول تغییر شکل سنگ

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد علی‌ ریاحی و ناصر طاهری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
 In this paper crack per meter, rock quality and in situ deformation module were determined using micro and petit seismic methods. In this context, the Vs velocity value measurements inside the exploratory galleries, around the flat jacks, at a dam site were performed. The results showed that, from the obtained relation between the dominant frequency and the in situ deformation factor of a rock, one could attribute this relation for rest of the rocks in different parts of the exploratory galleries. Although, the main results of the petit seismic is based upon the in situ flat jack results, but in the flat jack operation the results belong only to few points while in the petit seismic measurements one may arrange different part of the rock in the exploratory galleries with respect to the in situ deformation module. The petit seismic method is cost effective and also gives a better insight to geo engineers and to design tunnels and dam projects with finer constraints.
 

چکیده
 در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از روش های پروفیل زنی خرد لرزه ای و پتیت سیسمیک، پارامتر فراوانی درزه، فاکتور کیفیت و مدول تغییر شکل برجا برای تودهء سنگ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده از اندازه گیری های امواج برشی در اطراف محل جکهای مسطح در درون گالریهای اکتشافی ساحل چپ و راست در ساختگاه یک سد نشان داد که روابط به دست آمده بین فرکانس غالب و مدول تغییر شکل برجا قادر است که مقادیر این مدول را برای نواحی مختلف تودهء سنگ داخل گالری های اکتشافی در تکیه گاههای سد تعیین نماید. اگرچه تکیهء اصلی روش پتیت سیسمیک بر نتایج عملیات جک زنی برای حالت برجا میباشد، ولی در عملیات جک زنی فقط برای چند نقطه در یک ساختگاه به دست می آید در حالیکه با هزینه ای بسیار کم و به کمک روش پتیت سیسمیک می توان نواحی مختلف تودهء سنگی را بر حسب مدول تغییر شکل برجا دسته بندی نمود و دیدگاه بهتری را به مهندسین زمین شناسی و ژئوتکنیک در طراحی تونل ها و سد سازی ارایه نمود.                                      

کلید واژه ها: امواجبرشی پروفیل درزه اکتشاف زمین شناسی مهندسی سایر موارد