ارزیابی ژئوتکنیکی نهشته‌های کواترنری در محدوده مرکزی تهران

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ماشااله خامه‌چیان، جعفر غیومیان،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

There are many geotechnical boreholes data in different organizations from Tehran Plain, ۲۷۰ of which are collected in this research. The organization of data is performed in the form of tables that are the basis of formation of date bank of the subsurface data of collected boreholes. Because the area is not covered completely by the boreholes, and the probability of a relatively constant change in the characteristics of sediment from north to south of the plain and with the aim of reaching a network having at least one borehole in each part, the area are networking into one kilometer square shape network. The results of analyzing the data have been used to prepare geotechnical maps for depths ۱.۵, ۵, ۱۰, ۱۵ and ۲۰ meters.     

 

داده‌های ژئوتکنیکی فراوانی در گستره دشت تهران به‌طور پراکنده وجود دارد، که در این تحقیق اطلاعات270 گمانه آن جمع‌اوری شده است. ساماندهی این اطلاعات در قالب جداولی انجام گرفته که این جداول اساس بانک اطلاعاتی داده‌های زیرسطحی گمانه‌های موجود است. به دلیل عدم پوشش کامل منطقه مورد مطالعه بوسیله گمانه‌های موجود و با فرض وجود یک تغییر نسبتا ثابت و مشخص در ویژگیهای رسوبات از شمال به جنوب و با هدف دستیابی به شبکه‌‌ای که حداقل دارای یک گمانه باشد اقدام به شبکه‌بندی منطقه بوسیله شبکه‌های مربعی شکل به ابعاد یک کیلومتر شده‌است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها بصورت نقشه‌هائی در اعماق 5/1، 5،10،15 و 20 متر تهیه شده‌است.

کلید واژه ها: دشتتهران گمانه ژئوتکنیک زمین شناسی مهندسی تهران