استفاده فتوگرامتری از دوربین های ۳۵ میلیمتری برای محاسبه میزان عقب نشینی تالاب هشیلان در طی۴۶ سال گذشته

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده غلامحسین راجی*‚ فرشید رضایی*‚ دکتر مظفر شریفی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Using ۳۵mm SLR cameras in a flight by a BELL-۲۱۴ helicopter current photographs were  taken for Hashillan wetland in August ۲۰۰۱. Comparing these photographs with those taken by Cartographic Organization in July ۱۹۵۵ it was possible to calculate the extent of the wetland withdrawal using planimetric technique. This compression shows that the wetland has shrinked by ۳۷ percent. During this time the number hummock has increased from ۳۸۵ in ۱۹۵۵ to ۴۰۶ in ۲۰۰۱.
 
Key words: Patterned mire, Hashillan wetland, Photogrametry, Arial photograph, Hummock
 
 

چکیده:

با استفاده فوتوگرامتری از دوربین های 35 میلیمتری در طی یک پرواز هلیکوپتر در ارتفاع 2000 متری از تالاب هشیلان عکس برداری گردید بر اساس عکس های هوایی گرفته شده یک نقشه هوایی به مقیاس 11000/1 تهیه گردید. علاوه بر این نقشه دیگری از این تالاب با استفاده از عکس های هوایی 50000/1 مرداد سال 1334 سازمان نقشه برداری کشور تهیه شد. مقایسه پلانیمتری بین این دو نقشه نشان دهنده تغییرات ملموسی در وسعت تالاب و نیز تعداد وشکل خشکیهای(hummocks ) درون آن می باشد. این مقایسه مؤید 37 درصد کاهش در سطح تالاب در طی 46 سال گذشته می باشد. همچنین تعداد هاموکهای تالاب از 385 عدد به 406 عدد افزایش یافته است.
واژه های کلیدی: تالاب الگویافته‚ تالاب هشیلان‚ پلانیمتری ‚ فوتوگرامتری‚ نقشه هوایی‚ هاموک

 

کلید واژه ها: سایر موارد