بررسی زیست محیطی عناصر شیمیایی موجود در رسوبات و آبهای خلیج چابهار

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا درخشانی(۱)، قدرت ا… فرهودی(۱)، علی اصغر دهواری (۲) و عطا شاکری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Existence and amount of some elements in an area and their effects on environment, is a section of environment geology. Weathering, erosion, sedimentation, and some other biological and pollution process, could be affect the concentration and diffusion of elements in rocks and other natural environments. Some elements are essential for humans but of course if they absorbed more than body’s need, they could be poisonous and may become a direct risk for human health. Heavy metals are considered the major pollutants in aquatic ecosystems particularly in marine sediments. Since marine living faunas are the major source of food, the environmental pollution could have dangerous consequences for these living resources. In general it was determined that average concentrations of some elements in Chabahar Bay is greater than the reported average in world’s oceans and average crustal values.

وجود  ومیزان برخی عناصر شیمیایی در یک محیط زمین شناسی و تاثیر آن بر محیط زیست، از جمله مباحثی است که در مقوله زمین شناسی محیط زیست مطرح می باشد. فرایندهایی همچون هوازدگی، آبشویی، رسوبگذاری، فرایندهای بیولوژیکی و آلودگی می توانند بر انتشار و تمرکز عناصر در سنگها و سایر محیطهای طبیعی تاثیر محسوسی داشته باشند. با توجه به اینکه بدن انسان نیازمند عناصر خاصی جهت انجام فعالیتهای عادی خود بوده و بطور تقریبی قسمت عمده این عناصر را از راه تغذیه تامین می کند، لذا میزان عناصر موجود در طبیعت می تواند نقش موثری در تامین نیازهای اصلی عناصر بدن داشته باشد. بدیهی است که چنانچه برخی از این عناصر به میزان بیش از حد مجاز بدن جذب بدن شوند، میتوانند نقشی سمی و مضر داشته باشند و موجبات ایجاد بیماریهایی را فراهم آورند. فلزات سنگین نیز از جمله آلاینده های مهم در اکوسیستم آبی بویژه رسوبات دریایی به شمار می آیند. از آنجا که موجودات دریایی از منابع با ارزش غذایی محسوب می گردند، آلودگی آبها و رسوبات به این مواد میتواند خطرات جدی برای موجودات دربرداشته باشد. نتایج بررسیهای انجام شده در محیط دریایی اطراف چابهار و نیز رسوبات خلیج چابهار نشاندهنده بیشتر بودن میانگین غلظت برخی عناصر و فلزات سنگین در خلیج چابهار از میانگین غلظت این عناصر در رسوبات اقیانوسهای جهانی و پوسته زمین است.
 

کلید واژه ها: زیستمحیطی زمین شناسی زیست محیطی سیستان و بلوچستان