بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن در معدن مس سرچشمه کرمان

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دور اندیش، محسن شهاب پور، جمشید صحرائی پاریزی، حسن
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

         Sar Cheshmeh copper mine is located to the south-west of  Kerman . The  deposit is a Cu-Mo  porphyry  deposit which  has extensively been  affected  by  the supergene processes.
     Acid mine drainage is an environmental problem related to the sulfide-metal deposits, particulary the porphyry copper deposits. This is related to oxidation of metal sulfides,  particulary pyrite. In this research based on the chemical analyses of mine water, acid mine drainage phenomenon was recognized in some permanent and temporarly water holes inside the mine pit. AMD contains concentrations of metals such as Cu, Ni, Zn, Cd, Cr; Pb and sulfate anions.
 AMD resulted from the Sar Cheshmeh  drainage enters a local river called Shur River. This can damage the installations along the river path downstream and also the tailing dam. 
 

چکیده
              معدن مس سرچشمه درجنوب غربی کرمان واقع است.این کانسار ، جزو کانسارهای مس – مولیبدن پورفیری می باشد و فرآیندهای برونزاد در آن به خوبی توسعه یافته است. زهاب اسیدی جزو مشکلات زیست محیطی کانسارهای سولفید فلزی می باشد که در ارتباط با اکسایش پیریت و سایر کانی های سولفیدی است و گسترش آن در معادن می تواند خسارات فراوانی را به محیط زیست وارد نماید. در این تحقیق بر اساس نمونه برداریهای انجام شده و تجزیه شیمیایی نمونه های آب ، پدیده زهاب اسیدی در چندین چالاب دائمی و موقت در  محدوده معدن شناسایی شد. بر اساس نتایج بدست آمده زهاب اسیدی باعث افزایش غلظت فلزاتی همچون Pb, Cr, Cd, Zn, Ni, Cu و آنیون سولفات گردیده و باعث آلودگی آبهای موجود در معدن و خروجی معدن گردیده است. عامل اصلی در تشکیل زهاب اسیدی وجود سنگ معدن سولفیدی، انبوهه های باطله حاوی کانی های سولفیدی و تماس مداوم آب با این مواد می باشد.بررسی نمودارهای Eh/pH و نمودارهای دو تایی غلظت عناصر نشان میدهد که افزایش اسیدیته محیط همراه با شرایط اکسیدان ،محیطی را فراهم کرده است که در آن  اکثر فلزات به حالت محلول در آمده و از سنگ معدن شسته شده اند. آبراهه های اسیدی معدن وارد رودخانه ای بنام رودخانه شور می شود و در پایین دست می تواند به  تاسیسات واقع در مسیر رودخانه و سد رسوب گیر خسارت وارد نماید.

کلید واژه ها: کرمان مسسرچشمه مولیبدن کانسار زیستمحیطی معدنمس زمین شناسی زیست محیطی