نگرشی بر حفاظت زمین شناسی Geological Conservation نقش برجسته بیستون( کتیبه داریوش )

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهندس کمال طاهری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :
Bisotun Region is located in the Zagros mountain , about ۳ Km east of Kermanshah,Iran. relief Bisotun at Biston Mountain ( Bisotun Formation ) is as one of important Iranian cultural Heritages .   The tectonic activites  and situation at subduction zone of Zagros thrust induced the Joints and many fractures on Massive limestone  ( Lower Cretacceous ) . Dissolution , Whethering , effecets of Atmospheric precipitation and karsst developing caused to making several huge damages to relief Bisotun.This paper attempt to describe Methods of Geological Conservation of cultural heritages , especially Dissolution prosses ( karst ) , causes , principles and method of conservation .
In this study effective factors on rocky and relief cultural heritages ( or cultural structures ) divided into Genetic effects ( Internal ) and Emposed effects ( External ).Genetic effects divided to three groups of Paleoactions , Neoactions and Next action .
In the end According to investigations and recognize Methods of Restoration were proposed chart of geological conservation .
 
 

چکیده :
منطقه بیستون در 30 کیلومتری شرق کرمانشاه و در حاشیه شمالی جاده همدان – کرمانشاه قرار گرفته که حاوی یکی از مهمترین میراثهای فرهنگی ایران زمین است . به علت منطقه فعال تکتونیکی و قرار گیری در زون فرورانش در حاشیه راندگی زاگرس ، در زوشکافهای فراوانی در سنگهای آهکی توده ای ( با سن کرتاسه زیرین ) کوه بیستون توسعه یافته است . عمل انحلال و فرسایش توأم ، تأثیر ریزشهای جوی و تسریع کار ستی شدن کتیبه بیستون را در معرض آسیبی جدی قرارداده است . برای حفاظت از این اثر ، میراث فرهنگی کرمانشاه در نظر دارد طرح حفاظت آنرا اجرا نماید ، این مقاله براین مبنا و جهت ارائه روشها و تبیین متدهای زمین شناختی حفاظت کتیبه نگاشته شده است . در این نوشتار عوامل مؤثر بر آثار صخره ای و سنگ نبشته ها با بطور کلی ساختارهای فرهنگیCultural Structures  به دو دسته عوامل تکنونیکی و القایی و عوامل القایی ( تحمیل شده ) به سه دسته دیرین کنشها ، نوکنشها و دگرکنشها تقسیم شده اند ، نهایتاً با شناخت روشهای مرمت Restoration  چارت تیم حفاظت پیشنهاد شده است .
 

کلید واژه ها: حفاظت زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد