پراکندگی و منشاء احتمالی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان، استان فارس

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ساسان لیاقت، امید اردبیلی، علیرضا زراسوندی،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۳>

The concentrations of heavy metals in different ecological environments, particularly in water and sediments of lakes are considered to be the major factor in environmental pollutions. The aim of this study is to determine the concentrations and the sources of heavy metals in the Bakhtegan Lake NW of Nyrize city. Some sample sediments were collected from eleven sampling stations in northern margin of the Lake. After sample preparation, the proportions of heavy metals such as: Cd, Cu, Zn, Pb, Fe, Ni, Cr and Co were determined by Atomic Absorption. Statistical analysis and the geology of the Bakhtegan lake area, demonstrate high contents of heavy metals in the Lake, due to destruction and erosion of adjacent lithologic units. These units are consist of mafic and ultramafic (e.s Ophiolites) and radiolarites. Industrial and antropogenic pollutants not have played major role in these distributions. One of the most important factors in this pollution is mining of chromite and decorative stones in northern margin of the lake.
 

چکیده

فلزات سنگین یکی از مهمترین آلاینده های اکوسیستمهای گوناگون هستند که بویژه در سیستم های دریاچه ای بدلیل شرایط خاص زیستی بسیار با اهمیت تلقی می شوند. میزان تمرکز این عناصر نقش بسیار مهمی را در مسائل زیست محیطی ایفا می کند. هدف از انجام این مطالعه, تعیین غلظت و نحوه پراکندگی فلزات سنگین و همچنین منشا احتمالی آنها در دریاچه بختگان واقع در شرق شهرستان شیراز می باشد. بدین منظور 11 نمونه از نقاط مختلف حاشیه شمالی این دریاچه از اعماق مختلف جمع آوری و پس از مراحل آماده سازی مورد آزمایش جذب اتمی قرار گرفتند و مقادیر فلزات سنگین Cu، Cd، Fe، Pb، Zn، Ni، Cr و Co در این رسوبات تعیین گشت.
پس از مطالعات آماری و رسم دیاگرام های فراوانی به همراه مطالعه زمین شناختی و بررسی های صحرایی انجام شده, معلوم گشت که بخش اعظم تمرکز فلزات سنگین وارده به رسوبات این دریاچه ناشی از تخریب و فرسایش واحدهای زمین شناختی اطراف بوده است. این واحدها عمدتا سنگهای مافیک و اولترامافیک به همراه رادیولاریتهای منگنزدار مجاور این دریاچه می باشد. نقش آلاینده های غیر طبیعی ( انسانی و صنعتی ) در این تمرکز بسیار اندک است. هر چند که عملیات معدنکاری در واحد های فوق الذکر در تشدید آلودگی موثر بوده است.

کلید واژه ها: فلزاتسنگین زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد