ارزیابی کیفیت آب رودخانه مارون

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نصرالله کلانتری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Evaluation of water quality of the Maroun River
Reduction in river discharge, as a result of dam construction, irrigation and scarcity of rainfall are all factors effecting relative deterioration of the Maroun River. In order to know the entity, origin and extent of pollution, sampling was carried out from ۱۶ water sampling stations along the river. Concentration of elements such as Cl, SO۴, Ca and hardness in majority of stations noticed to be above the standard limit, while concentration of trace elements (Zn, Cu,Pb, Ni) and BOD۵ were within the standard limit. The Cd and Fe exhibited high and low values respectively and virus and bacterial pollution were found in all sampling stations.        
 

چکیده
کاهش دبی در نتیجه سد سازی، آبیاری و کمبود بارندگی همه از عواملی هستند که در آلودگی نسبی رودخانه مارون موثر می باشند. برای شناخت ماهیت، منشاء و وسعت این آلودگی از 16 ایستگاه در امتداد رودخانه مارون نمونه برداری شد. غلظت عناصری مثل کلرید، سولفات، کلسیم و سختی در بیشتر ایستگاهها بیش از حد استاندارد، غلظت عناصر فرعی مثل روی، مس سرب و نیکل و همچنین B OD5 در محدوده استاندارد، ولی غلظت کادمیوم بیش از حد استاندارد مشاهده شد. از طرف دیگر عوامل ویروسی و باکتری یایی در آب قابل توجه بوده است.

کلید واژه ها: کیفیتآب زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد