مدیریت زیست محیطی بهینه در ارزیابی مخاطرات زمین شناسی محیطی سواحل جنوبی دریای خزر

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده خوشروان .همایون شارمد. ترانه
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

In this paper , We use causal chain analyses method for the evaluating of environmental hazardous statement in the southern coasts of Caspian sea. The causal chain analyses will concentrate on five major problem areas of concern initally divided ۲۳ major issues.
Fresh water shortage, pollution , habitat and community modification ,unsustainable exploitation of fisheries and other organism and global change are the most important
problem in the Caspian sea areas.    
 

چکیده :
در این مقاله بااستفاده از روش آنالیز عوامل زنجیره ای (Casual chain analysis)وضعیت مخاطرات زمین شناسی محیطی سواحل جنوبی دریای خزر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
با شناسایی نابسامانیهای زیست محیطی بصورت عوارض آشفتگی تخریب و آلودگی در محیط زیست پیرامون ناحیه مورد مطالعه و ارزیابی عوامل ریشه ای و جانبی کنترل کننده زیست محیطی بررسی گشته است.نتایج حاصله نمایانگر وجود مشکلات اساسی از قبیل:
کاهش ذخایر ماهیان و سایر موجودات زنده دیگر، نابودی هابیتایت های ساحلی و چشم اندازها، تخریب تاسیسات ساحلی حذف برخی از گونه های بومی ورود تیره های مهاجر و در نهایت به خطر افتادن سلامتی انسان در این بخش از سواحل دریای خزر می باشد.
 

کلید واژه ها: مخاطرات زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد