اندازه گیری آلاینده های نفتی در اسکراپ کشتی ها در شمال جزیره قشم

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر سید محمد تقی ساداتی پور – مهندس سید اکبر رحمانی خضری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

This research has been focused on oil spillage from ship scrap on North of Qeshm Island where there are ship line traffic and natural environment affected by industrial pollutions .
By using Nasken water sampler ten water sample(۲ meters deep) has been taken and fixed by H۲SO۴  and  then extracted by CCL۴ and measured by FT-IR .Results shows that pollutant  was  lower than standards  and  ship scrap have no any diverse action in this area

چکیده :
دراین تحقیق آلودگی نفتی ناشی از اسکراپ کشتی ها در شمال جزیره قشم که منطقه ای است که دارای ذخایر آبزیان و جنگلهای مانگرو و از طرفی محل تردد کشتی ها و صنایع آلاینده می باشد مورد بررسی قرار گرفت که بوسیله نمونه گیرNasken از عمق دو متری از ده ایستگاه که با توجه به شرایط منطقه و روشهای علمی و امکانات موجود شناسایی گردید و پس ازتثبیت نمونه ها  با H2SO4 در محل ، در آزمایشگاه بوسیله CCL4 استخراج گردید و سپس با دستگاه FT-IR  مقدار آلاینده های نفتی اندازه گیری شد که با توجه به حد مجاز و استانداردها که مقدار آلاینده ها دراین منطقه کم ودر حد متوسط می باشد و می توان گفت که منطقه دارای آلودگی قابل توجه و زیان آوری نیست که البته مقداری از آن به منابع دیگر مربوط بوده و اسکراپ کشتی به تنهایی نمی تواند منبع آلودگی محسوب گردد.

کلید واژه ها: آلودگینفتی زیستمحیطی قشم زمین شناسی زیست محیطی هرمزگان