مدلسازی پیشرو داده‌های مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) بروش اجزاء محدود برای ساختمانهای دوبعدی: بخش اول: مبانی تئوریک و فرمولاسیون

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اکبر لوافان - نادر فتحیان‌پور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
چکیده:
مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) یکی از پارامترهایی است که از برداشتهای صحرایی روش مغناطیسی در دامنه زیرفرکانس شنوایی (Sub-Audio Magetics) استخراج می‌گردد. در حالت کلی SAM یک تکنیک با قدرت تفکیک بالا است که اطلاعات خواص الکتریکی و مغناطیسی محیطهای زیر سطحی را از طریق اندازه گیری میدان مغناطیسی کل شامل میدان ذاتی ژئومغناطیسی مصنوعی ناشی از عبور جریان گالوانیک با فرکانس کمتر از 200 هرتز درون زمین را بدست می‌آورد.
پاسخهای آنومالیهای توده‌‌های با اشکال هندسی ساده در مقاله دیگری توسط یکی از نگارندگان این مقاله به تفصیل ارائه گردیده است اما همانطور که در آن مقاله اشاره رفته است، مدلهای ساده تنها فرمهای ایده‌آلی هستند که معمولاً در طبیعت کمتر یافت شده و در عمل مجبور به یافتن پاسخ اشکال پیچیده با اشکال نامنظم هستیم که در این خصوص چاره‌ای جز پناه به روشهای عددی نداریم.  در این مقاله مبانی تئوریک روش TFMMR  ارائه و معادلات حاکم بر رفتار میادین الکتریکی و مغناطیسی اندازه گیری شده در این روش بر روی زمینهای دو بعدی در حوزه های مختصات فضائی و عدد موجی تعیین گردیده‌اند.

کلید واژه ها: مقاومتسنجی ژئوفیزیک سایر موارد