کاربرد عملی لاگهای چاه پیمایی در ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سنگ مادر

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین حسین پورصیامی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

 ۲>

Today, using of well logs in the first exploration stages could identify the organic richness intervals and could be resulted the suitable related evaluation from organic source rock without sampling. In this paper, we would review not only the response of well logs with existence of organic matter but also the using of practical methods in the qualitative and quantitative determination of organic matter. Then, we have used a practical method as a case study for determination of organic richness of KASH-AFROUD formation in the KOPET-DAGH region and its evaluated accuracy has been reviewed by core samples.
 

 

امروزه با استفاده از لاگهای چاه پیمایی می توان در مراحل اولیه اکتشاف مناطق غنی شدگی آلی را شناسایی کرد و ارزیابی نسبی مناسبی از سنگ مادر آلی را بدون تهیه نمونه بدست آورد . در این مقاله ضمن بررسی پاسخ لاگهای چاه پیمایی به وجود ماده آلی , روشهای عملی استفاده از آنها در تعیین کیفیت و کمیت ماده آلی نیز بررسی شده است . در ادامه با استفاده از روش عملی تعیین غنی شدگی آلی , سازند کشف رود در کپه داغ مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان دقت و صحت این ارزیابی با نمونه های مغزه مقایسه شده است .
 

کلید واژه ها: چاهپیمایی ژئوفیزیک سایر موارد