بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزشهای پیرامون روستای کیاسر (جنوب غرب گرگان)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حامد رضایی- ماشاءالله خامه چیان
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸

روستای کیاسر در درون رشته کوههای البرز قرار دارد. از دیدگاه زمین شناسی و تقسیم بندی واحدهای آن بر مبنای راندگیهای بزرگ و گسله ها در زون نئوژن شمالی واقع است. تشکیلات آهکی کرتاسه فوقانی بطور گسترده منطقه را پوشانده اند. فرایندهای تکتونیکی باعث ایجاد گسله های بزرگ و عمیق و چین خوردگیهای متعدد گردیده اند.
با بررسیهای انجام شده عوامل موثر در وقوع زمین لغزشهای منطقه به دو گروه عوامل اصلی و فرعی تقسیم می شوند. یک یا دو عامل که نقش اساسی در بوجود آوردن لغزشها داشته اند به عنوان عوامل اصلی معرفی شدند و پاره ای از عوامل که محرک و تشدید کننده لغزش بوده اند، عوامل فرعی در نظر گرفته شده اند. جنس مصالح در گیر لغزش، ساختار نامناسب زمین شناسی و آب سه عامل اصلی می باشند. توپوگرافی، اقلیم و تغییر در روند و آهنگ کشاورزی عوامل فرعی شناخته شدند.

کلید واژه ها: زمینلغزش روستایکیاسر تکتونیک البرز گسل زمین شناسی مهندسی گلستان