مدلسازی پیشرو داده‌های مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) بروش اجزاء محدود برای ساختمانهای دوبعدی: بخش دوم: الگوریتم و نتایج

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اکبر لوافان - نادر فتحیان‌پور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
چکیده:
در مقاله اختصاص یافته به مبانی تئوریک و فرمولاسیون روش TFMMR اشاره گردید که مدلسازی عددی پاسخ پیشرو مدلهای پیچیده دو بعدی به منظور پیش بینی پاسخهای زمینهای مختلف و همچنین به عنوان موتور روشهای معکوس سازی داده ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.  لذا در این مقاله ضمن انتخاب روش عددی مناسب جهت مدلسازی پیشرو در روش TFMMR برای توده های دوبعدی با منبع میدان سه بعدی (الکترودهای جریان نقطه ای)،  مسائل و مشکلاتی که در رابطه با 1) مسئله تکین بودن جمله مربوط به منبع جریان (الکترود جریان) در معادلات با مشتقات جزئی حاکم بر میدان، 2) نقطه تکین تبدیل معکوس فوریه و 3) محاسبات عددی مؤلفه های میدان مغناطیسی مورد بحث قرار گرفته و راه‌حلهای آنها ارائه می‌گردد.
در خاتمه با ذکر چند مثال از مدلسازی عددی مدلهای ساده‏، دقت و اعتبار نتایج عددی از طریق مقایسه با روابط تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: مدلسازی میدانمغناطیسی مقاومتسنجی ژئوفیزیک سایر موارد