بررسی داده‌های مغناطیسی هوائی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی‌سازی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۲> Abstract۲>
 
A qualitative interpretation from the regional aeromagnetic data in a ۴۰  on the south western portion of 
the Trobate – Haidariye sheet and semi detail aeromagnetic and potassium in a ۱۵۰ on the west central 
portion of the Kashmar sheed has been made. Regional data shows a broad strong elipsoidal anomaly in the 
south west of Torbate – Haidariye l: ۲۵۰۰۰۰ sheet which correlates with the mapped granodiorite, granite, 
andesite, and part of the tuffacous material close to the Koohe – Zar area. This anomaly extends in east – 
west direction to the Kashmar sheet.
 
Magnetic character of this regional data limits the resolution of the magnetic characteristics of the various intrusives 
and valcanics which are favorable lithologies for the formation of gold and base metal deposits. Interpretation of the 
regional and semi detail data does not show any intrusive signature arround the Dehane Siyah and surrounding. 
Companative studies of the regional magnetic data with mapped geology and copper distribution (۱: ۱۰۰۰۰۰۰) 
indicates paralelism of copper to similar high curvi linear magnetic anomalies between Abbassabad – Sabzewar and 
Dehane Siyah area. The simlarity of  copper distribution parallel to magnetic anomalies, lithologies, and age between 
Abbassabad and Denne – Siyah makes the former is a model for the latter.
 
Comparative studies between geology, semi detalil magnetic and potassium data, satelite alteration image, old 
mine, and stream geochmical data (۱: ۱۰۰۰۰۰) shows Dehane–Siyah area has the highest potential for copper 
mineralisation relative to the investigated area of the surrounding (Zangaloo, cheshmine, and cheshme–gaz). 
Pegging the Dehane–Siyah aeromagnetic anomaly to the ground, measuring the magnetic susceptibility of the 
lithologies involving the magnetic anomaly, ground magnetic profile measurement through it, and laboratory 
related ferromagnetic studies are essential for the underestanding of the relation of magnetic anomaly with 
ore deposit and host rock

خلاصه

 
تعبیر و تفسیر کیفی از داده‌های مغناطیسی هوائی منطقه‌ای در وسعت 40 کیلومترمربع از قسمت 
 
جنوب غربی ورق تربت حیدریه و داده‌های مغناطیسی و پتاسیم نیمه تفصیلی در مساحت 150 
 
کیلومترمربع از قسمت مرکزی غرب ورق کاشمر به عمل آمد. داده‌های منطقه‌ای یک آنومالی قوی، وسیع، و 
 
نیمه بیضی شکلی را در جنوب غرب ورق 000/250: 1 تربت حیدریه نشان می‌دهد که با گرانودیوریت، 
 
گرانیت، آندزیت و قسمتهایی از مواد توفی نزدیک منطقه کوه زر مطابقت دارد. این آنومالی در جهت 
 
شرقی – غربی تا ورق کاشمر ادامه می‌یابد. مشخصات این داده‌های منطقه‌ای محدودیتهایی در تفکیک 
 
خصوصیات مغناطیسی توده‌های نفوذی مختلف وولکانیکهایی که لیتولوژیهای مساعد را جهت نهشته 
 
شدن طلا و فلزات پایه تشکیل می‌دهند بوجود می‌آورد. تفسیر داده‌های منطقه‌ای و نیمه تفصیلی 
 
هیچگونه علامت نفوذی در منطقه دهنه سیاه و اطراف آن نشان نمی‌دهد.
 
مقایسه داده‌های مغناطیسی منطقه‌ای با نقشه‌های زمین‌شناسی و توزیع کانیها (000و000و1 : 1) 
 
حاکی از توزیع مس به موازات آنومالیهای مغناطیسی بالای منحنی – خطی مشابهی در منطقه 
 
عباس‌آباد – سبزوار و منطقه دهنه سیاه می‌باشد. مشابهت توازی توزیع مس با آنومالیهای 
 
مغناطیسی، لیتولوژی و سن بین عباس‌آباد و دهنه سیاه کانسار مس اولی را مدلی برای دومی 
 
معرفی می‌نماید. مطالعات مقایسه‌ای بین زمین‌شناسی، داه‌های مغناطیسی نیمه تفصیلی، 
 
تمرکز پتاسیم، تصویر ماهواره‌ای آلتراسیون، معادن قدیمی، و داده‌های ژئوشیمی آبراهه‌ای (000و100 : 
 
1) منطقه دهنه سیاه را با بالاترین پتانسیل کانی‌سازی مس نسبت به مناطق اطراف (زنگالو، 
 
چشمینه، و چشمه‌گز) بررسی شده نشان می‌دهد. مشخص نمودن موقعیت آنومالی مغناطیس هوایی 
 
منطقه دهنه سیاه روی زمین، اندازه‌گیریهای حساسیت مغناطیسی از لیتولوژی‌های در برگیرنده آن، 
 
اندازه‌گیری یک پرفیل زمینی و مطالعات آزمایشگاهی کانی‌های فرو مغناطیس مربوطه برای پی بردن 
 
به رابطه آنومالی مغناطیسی با کانسار و همچنین سنگ میزبان الزامی است.
 

کلید واژه ها: خراسان رضوى