مقایسه دو شیوه ترسیمی و ادامه فراسو در جدایش آنومالی های گرانی سنجی در دشت چناران

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهرداد براتی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABESTERACT:
 
A Bouger anomaly is composed of a local and a regional part which should be diffrentiated in geological studies this could  be done by graphic or evaluation  methods . these two methods  are evaluated in two dimentions in dasht – e- Chenaran  in northeast Iran :
 
 
 
۱)      The regional anomaly in graphic method depends on the profile length and station spaces
۲)      The best fitted line chanes as the profile lenth increases .
۳)      The best results of the graphic method was observed in the square- quadrangle.
۴)      The upward continuation method depends on the dimensions of the selected matris.
۵)      Changes in dimentions of the upward continuation method , causes variations in results.
۶)      Variation in the altitude also causes chenges in the results.
۷)      The best results were observed in a specific altitude .
۸)      The results of the upward continuation method is more accurate than graphic method.
۹)      The study area in the upward continuation method is smaller than graphic method .
 

خلاصه:
هر آنومالی گرانی (آنومالی بوگر ) از دو جز محلی و ناحیه ای تشکیل گردیده است که در مطالعات زمین شناسی این دو جز باید از هم جدا شوند کلا دو روش ترسیمی و تحلیلی برای این امر پیشنهاد شده است در این تحقیق روش ترسیمی  در دو بعد وروش تحلیلی ادامه فراسو  در دو بعد با یک دیگر در منطقه چناران در شمال شرق ایران به عنوان یک مورد مطالعاتی با یک دیگر مقایسه شده اندنتایج عبارتند از:
1)        محاسبه آنومالی ناحیه ای در روش ترسیمی تابع مستقیم طول پروفیل اندازه گیری و فاصله ایستگاه ها از یک دیگر میباشد .
2)         با افزایش طول پروفیل  جهت و زاویه بهترین خط تطبیقی تغییر مینماید.
3)         روش ترسیمی در مناطق مربعی تا مستطیلی بهترین کارایی را دارد.
4)         روش ادامه فراسو  تابع ابعاد ماتریس دو بعدی انتخاب شده میباشد.
5)         با تغییر ابعاددر روش ادامه فراسو , تعداد نقاط ماتریس تغییر نموده نتیجه حاصله تغییر مینماید.
6)         با تغییر ارتفاع نتایج حاصله از ادامه فراسو تغییر مینماید.
7)         بهترین نتیجه  روش ادامه فراسو در ارتفاع خاصی حاصل میگردد
8)         نتایج  حاصله از روش ادامه فراسو از روش ترسیمی دقیقتر می باشد.
9)         منطقه مورد مطالعه در روش ادامه فراسو کوچکتر از روش ترسیمی میباشد.      

کلید واژه ها: آنومالی گرانی‌سنجی‌ دشتچناران گرانیسنجی ژئوفیزیک خراسان رضوى