استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگها در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش ویژه در سد سهند

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حمیدرضا سلوکی- غلامرضا لشگری پور- محمد باقر رنجبر
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
وضعیت زمین شناسی، موقعیت و تعداد درزه های موجود در سنگها عامل مهمی در طراحی وسایل نگهداری سقف و دیواره تونلها بشمار می رود. در این تحقیق، شرایط فوق در تونلهای انحراف آب سد سهند بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تعدادی درزه و سطوح ناپیوستگی در سنگهای موجود در طول محور حفر تونلها وجود دارد، این سنگها با استفاده از اطلاعات بدست آمده از اندازه گیریهای صحرایی با روش R.M.R با طبقه بندی ژئومکانیکی تقسیم بندی شده اند. نتایج بدست آمده، زمان پابرجایی و نحوه نگهداری سقف و دیواره را درحین و بعد از اجرای طرح مشخص نموده است.

کلید واژه ها: درزه تونل ژئومکانیک سدسهند زمین شناسی مهندسی سایر موارد