استفاده بهینه از دستگاههای XRF پرتابل در اکتشافات ژئوشیمیایی با نگرش ویژه بر دستگاه Minimate

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا هزاره، بهزاد براتی و رضا اسلامی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :
In mine progects optimized sampling preparation andanalyses of sampls from important part of the exploration operation. Errors of this stage cause undesi able problems in other stage of exploration operation and dispossessx us from access to real results.
This times different analytical methods is used in exploration. If we look to times problem as a dispassio nate) person we can comprehand that this methods can”t obviae our exploration necessity.                     
With  resect to the properties of exploration projects and enough recognition from types of better analytical methods we are able to find out and choose suitable methods for Quan titative  analysis.
XRF method or X – roy speetrometry is one of the important Analy tical methods in Geochemical exploration. In this exploration the procision factor that is ability to frequenttion of analysis with lorres pond results is important from Acauracy that is ability to find out real or excaet amount of Analysing variable.
Portable XRF instrument is one of the instrument that without necessity to breaking to and solving of sample is able to Analyse podwer samples in the exploration area.
 

چکیده:
در پروژه‌های معدنی، نمونه‌برداری بهینه، آماده‌سازی و آنالیز این نمونه‌‌ها ستون کار را تشکیل می‌دهد. خطاهای این مرحله از عملیات، موجب بروز اثرات نامطلوب در سایر مراحل عملیات می‌شود و ما را از دستیابی به نتایج واقعی محروم می‌سازد. روشهای تجزیه‌ای متعددی در اکتشافات امروزی به بکار برده می‌شود. اگر کمی واقع‌بین باشیم در می‌یابیم که هیچ یک از روشها نمی‌تواند کلیه احتیاجات اکتشافی را به تنهایی برآورده کند. با در نظر گرفتن ویژگی‌های یک پروژه اکتشافی و شناخت کافی از انواع روشهای تجزیه‌ای‚ بهتر می‌توان، مناسب‌ترین روش را برای تجزیه کمی انتخاب نمود.
روش XRF یا اسپکترومتری اشعه ایکس یکی از روشهای تجزیه‌ای مهم در اکتشافات ژئوشیمیایی است. در این اکتشافات عامل دقت که توانایی تکرار آزمایش با نتایج مشابه است معمولاً مهمتر از عامل صحت که توانایی نزدیک‌شدن به میزان واقعی کمیت مورد اندازه‌گیری است، می‌باشد. این امر به ویژه در مراحل اولیه یک بررسی اکتشافی بسیار مهم است. دستگاه XRF پرتابل از محدود تکنیکهایی می‌باشد که بدون نیاز به تخریب و انحلال نمونه، قادر به تجزیه نمونه پودر در حجم زیاد در منطقه می‌باشد.

کلید واژه ها: XRF شیمی و آنالیز دستگاهی سایر موارد