مقایسه و اندازه گیری سیلیس به روشهای تجزیه دستگاهی

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد ربانی ، نوشین سجادی ،آناهیتا علایی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Two main compounds of zinc silicates are willemite (Zn۲SiO۴) and Hemimorphite (Zn۴Si۲O۷. H۲O) which Smithsonite (ZnCO۳)or Hydrozincite (Zn۵(OH)۶ (CO)۲) are also with these two compounds.
Silica colloidal particles or silicon gels are unfilterable and using methods such as neutralisation , coagulation or Sedimentation of silicic acid by Al۳+ and Fe۳+, will increase recovery of zinc from zinc ores which has silicate phases.
Colloidal silicon particles may have stable or unstable forms depending on pH, temperature, impurity , concentration and ionic strength factors.
This colloidal particles may accumulate and form Jel shape or make bigger Mass which particles have regular participates with Si-O-Si bands.
In this research instrumental methods such as Atomic Absorption , gravimetry or spectro photometry are used for measuring silica amount in ore samples.
The participate structure is important in sedimentation of colloidal silica and may trap metalic ions such as zinc.
For analysing and determination the ores alkaline melting, solubility in H۲SO۴ and using acid mixtures methods are applied.

 
 
 
دوترکیب عمده سیلیکات روی ویلمایت (Zn 2SiO4)  و همی مورفیت (Zn4SiO2 O7(OH)2 . H2O) هستند که اسمیت سونایت (ZnCO3) یا هیدروزینسیت (Zn4 (OH)6 (CO)2)) نیز اغلب همراه دو ترکیب بالا یافت می شود .
ذرات کلوئیدی سیلیس یا ژل سیلیس قابل صاف کردن نبوده و استفاده از فرایندهایی مانند خنثی شدن ، لخته شدن یا ته نشینی اسید سیلیسیک به وسیله  Al3+وFe3+ ، موجب افزایش بازیابی روی از کانیهای روی دارای فاز سیلیکاتی خواهد شد.
با توجه به فاکتورهایی مانند pH  ، دما ، ناخالصیها ، غلظت و قدرت یونی ، ذرات سیلیس کلوئیدی ممکن است پایدار یا ناپایدار باشند و ذرات ناپایدار سیلیس کلوئیدی ممکن است جمع شوند و یک شبکه باز ایجاد کنند ( حالت ژل) و یا به تدریج توده های بزرگتری از ذرات با هم جمع شده به شکل رسوبهای منظم در می آیند که ذرات در این حالت با پیوندهای Si-O-Si به هم متصل شده اند .
در این تحقیق از روشهای دستگاهی مانند جذب اتمی ، گراویمتری و اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری مقادیر سیلیسیم در نمونه های کانی استفاده شده است .
در مورد ته نشینی سیلیس کلوئیدی ساختمان رسوب اهمیت زیادی دارد و اگر رسوب کلوئیدی به شکل ژل باشد یونهای فلزی نظیر روی را در خود محبوس خواهد کرد. برای تجزیه کانی و شناسایی نیز روشهایی مانند ذوب قلیایی ، انحلال مواد مذاب در اسید سولفوریک و استفاده از مخلوط اسیدها و استفاده از پراکسید سدیم به کار رفته است .

کلید واژه ها: سایر موارد