روشهای حذف آهن از سیلیس برای تولید محصول

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مریم دلاوریان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Glass is one of the most important products which is used alot .
The good glass must not have more than ۰.۰۱ % iron oxide because    more than this amount makes the glass colorful (like green or brown)  but the good glass must be colorless and with good quality.                
 In Iran for separating iron from silica, only classification and       washing is used which is not enough. The most common methods are      leaching, flotation, floculation and magnetic separation . Floculation is not an economical methods so it is not used very often but the others are used in different countries . In this paper theses methods have been explained and a method for producing a silica powder with   alittle amount of iron oxide has been given.          

چکیده:
   شیشه از جمله محصولاتی است که از دیر باز اسـتفاده می شود و ماده اصلی آن سیلیس می باشد . شیشه مرغوب شیشه ای است که مقدار اکسید آهـن آن از %  01/0 تجاوز نکـند چـرا که ایـن ناخالصی آهن باعـث کاهـش شفافیت و کـیفیـت شیشه شده ،رنگهای نامطلوب سبز و قهوه ای ایجاد می کند.
    متاسفانه در ایران برای جدا کردن آهن همراه سیلیس عمدتا از دانه بندی و حداکثر شستشو استفاده می شود که کافی نیست . از جمله روشهای حذف آهن از سیلیس می شودروشهای اسیدشویی ، فلوتاسیون ، ،فلوکولاسیون و مغناطیسی را نام برد که به جز روش فلـوکولاسیون کـه اقتصادی نیسـت ،
بقیه این روشها در سایـر کشورها استفاده می شوند .  در این مقاله به طور اختصار این روشها  توضیح داده شـده اند و در آخـر نیـز راه حلـی بـرای بدست آوردن پودرسیلیسی با کمترین مقدار ناخالصی اکسید آهن پیشنهـاد
شده است .

کلید واژه ها: سیلیس شیمی و آنالیز دستگاهی سایر موارد