تعیین اورانیوم در سنگ معدن توسط روش دستگاهی تجزیه بطریق اکتیو کردن نوترونی‌واسپکتروفتومتری‌دوروش‌مستقل از هم

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید حسین امیدیانی، دکتر ایرج بیات،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Uranium is one of  the most important elements in actinnydes category which plays an important role in producing energy at atomic reactors .
 The assessment of uranium in cane-stone has an important effect.
‏There are different styles which are used for assessing uranium and its assay , among them the best way is atomic absorbtion , X-Ray flurance , flurymetery , ICP , Expectrometergermic , analysing and nuotronic activities and expectrophotometeric by using PAR as an introducer .
In this research , ther are used two styles for defining the density of uranium at cane-stone , those are comparison between spectrophotometery and analyzing by noutronic activating . the result shows that spectrophotometery by using PAR as an introducer is more sensitive .
Using the above style and the energizers , the abtrusive elements can be separated from the solution and density of uranium can be measured easily

چکیده مقاله
اورانیوم یکی از عناصر مهم اکتنیدها است که از نظر تولید انرژی در راکتورهای اتمی نقش بسیار مهمی را بازی می‌کند. اورانیوم در طبیعت بصورت primordial  پیش تشکیل در پوسته زمین از آغاز تشکیل آن  وجود داشته اورانیوم 235 یک هسته قابل شکافت است. که از نظر تاکتیکی و  استراتژیکی نقس بسیارمهمی را درجهان بازی می‌کند. اورانیوم 238 پس از جذب نوترون و ساطع کردن پرتوهای نیای منفی به نپتونیوم، و پلوتونیوم تبدیل می‌شود. که این فرایند یک فرایند زاینده است. با توجه به نقشی که اورانیوم وایزوتوپهای آن از نظر توازن انرژی در جهان بازی می‌کند. ارزیابی آن در سنگ معدن از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت ارزیابی سنگ معدن اورانیوم، و میزان عیار آن از روشهای مختلفی استفاده می‌شود. که مهمترین آنها روش جذب اتمی، ایکس ری فلورسانس فلوریمتری،   ICP، اسپکترمتر جرمی، تجزیه به روش فعال‌سازی نوترونی و روش اسپکتروفتومتری  با استفاده از معرف PAR می‌باشد. که در بین این روشها روش اسپکتروفتومتری و تجزیه بروش فعال‌سازی نوترونی ازدقت و حساسیت بالایی برخوردار است. در این طرح پژوهشی برای تعیین  غلظت اورانیوم در سنگ معدن از مقایسه دو روش اسپکتروفتومتری و تجزیه به روش فعال‌سازی نوترونی استفاده شده است.  آزمایشهای انجام شده نشان می دهد که روش اسپکتروفتومتری با استفاده از معرفPAR از دقت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. با این روش می‌توان استفاده  از کمپلکس دینه‌ها عناصر مزاحم را از نمونه محلول شیمیایی جداسازی نموده و غلظت اورانیوم را بدون هیچگونه مزاحمتی بخوبی اندازه‌گیری نمود.
 

کلید واژه ها: اورانیوم راکتور سنگمعدن فلورسانس اسپکتروفتومتری شیمی و آنالیز دستگاهی سایر موارد