استخراج فلز روی از کانیهای سیلیکاتی به روش هیدرومتالورژی

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نوشین سجادی؛محمد ربانی؛مهدی شفائی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Zinc is found in Iran mainly as oxidized ores; Silicate phases :
Hemimorphite, Zn۴(OH)۲Si۲O۷.H۲O and Willemite , Zn۲SiO۴
, and also as the Carbonate phases like Hydrozincite, Zn۵(CO۳)۲(OH)۶ and Smiths-onite, ZnCO۳.
Various processing techniques show that the non-silicate minerals can be easily leached by acid. Willemite and the hemimorphite phases can also be leached by acid. However, zinc recovery apparently is poor this phenomena has been described to chelation or adsorption of Zn ion by colloidal /polymeric sillicic acid.
Colloidal silica forms an unfilterable gel or poorly filterabel gelatious percipitate which concludes all or much of the zinc sulfate that can only be washed with difficulty using an excessive quantity of wash water. Besides of the costs, this causes the dilution of the zinc sulfate solution.
In this research , the effects of pH, temperature, time, ionic strenght and the zinc content of ore on the zinc recovery in leaching the silicate ores in sulfuric acid and converting the colloidal silica to an easily filterable form, have been tested.
Neutralisation , coagulation and percipitation of silicic acid by Al۳+ and Fe(III) ions, distinctly improve zinc recovery.
Dehydration of silica by evapuration the water in leach solution or the  fast leaching technique also have been practiced .
Recovery of zinc more than ۹۰% is obtaind

چکیده:
قسمت عمده کانی های روی در کشور ایران به صورت فاز سیلیکاتی یعنی همی مورفیت        Zn4 (OH)2 Si2O7.H2O Hemimorphite و ویلمایت Willemite Zn2SiO4 و فاز کربناتی شامل هیدروزینسیت Zn5 (CO3) 2(OH)6  Hydrozincite و اسمیت سونایت Zn CO3  Smithosonite  می باشند .
بررسی فرآیندهای مختلف نشان می دهد که مواد غیر سیلیکاتی به راحتی در اسید سولفوریک قابل لیچ هستند. ویلیمایت و همی مورفیت را نیز می توان در اسید لیچ کرد ولی میزان بازیابی روی پایین خواهد بود که این امر به علت تشکیل ژل و یا جذب یون Zn2+ به وسیله اسید سیلیسیک کلوئیدی و یا پلی مریزه شده است .
                ذرات کلوئیدی سیلیس و یا ژل سیلیس به راحتی قابل صاف کردن نخواهند بود و برای جدا کردن روی جذب شده بر آنها احتیاج به مقدار زیادی آب برای شستشو خواهد بود که علاوه بر هزینه بالا, باعث رقیق شدن محلول لیچ می شود .
                در این تحقیق , اثرات عواملی مانند pH, دما , زمان , قدرت یونی و درصد روی در کانی بر بازده فرآیند لیچ در اسید سولفوریک و دست یابی به رسوب قابل صاف شدن سیلیس , بررسی شده است .
نتایج نشان می دهند، استفاده از فرآیند های خنثی سازی , لخته کردن و یا ته نشینی اسید سیلیسیک به وسیله A13+ و Fe3+ باعث افزایش بازیابی روی خواهد شد .
                آب زدائی سیلیس با استفاده از فرآیند لیچ سریع و یا تبخیر کردن آب محلول لیچ نیز مورد بررسی قرار گرفته است .
                خالص سازی محلول سولفات روی و بازیابی تا 90% انجام گرفته است .
 

کلید واژه ها: هیدرومتالورژی شیمی و آنالیز دستگاهی سایر موارد