بررسی منشأ چشمه آب گرم زیارت گرگان از طریق مطالعات هیدروشیمی و ایزوتوپی

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهندس محمد ابراهیم یخکشی دکترمصطفی رقیمی مهندس حسین دهقان مهندس سید محمد سید خادمی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract

      Nowadays,thermal springs are very important from economic,geology medician and tourism point of views. Thermal spring of Ziarat is the unique thermal water of <?xml:namespace prefix = st۱ ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Golestan۱:PlaceName> Province۱:PlaceType>۱:place>, which is undergone chemical & isotopic studies for determi-

nation of its properties and origin as well as its potential for other applications.

This water spring with annual deby of about ۵۲ lit/sec . and mean temperature of ۳۰۰c has hydrochemistry facies in limit of Na+Cl- and Na+HCO۳- . Dominated cation is sodium while dominated anion is chloride.

Hydrochemistry properties and geothermometery of this spring indicate that feed system and input to reserviour are scatter and dispersive while output system is conduit and underpressure. The origin of this spring is not hydrothermal and its high temperature is due to thermal gradient.

Istopic studies reveals that the origin of water is not old and traces of new precipitation is very low. The feeding of this springs is from precipitation of highest part of watershed. The flowage occur at depth and is not related to surrounding springs.

 

 

چکیده :
امروزه چشمه های آب گرم از نظر اقتصادی ، زمین شناسی ، پزشکی و صنعت جهانگردی حائز اهمیت می باشند. به همین دلیل ، چشمه گرم زیارت به عنوان تنها چشمه آب گرم موجود در استان گلستان از نظر شیمیایی و ایزوتوپی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا ضمن بررسی خواص و منشأ ، پتانسیل آن برای استفاده های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.
این چشمه با دبی متوسط سالانه 52 لیتر بر ثانیه و دمای متوسط 30 درجه سانتیگراد دارای رخساره های هیدروشیمی در محدوده Na+Cl- و 3Na+HCO- می باشد.کاتیون غالب آن سدیم و آنیون غالب آن کلرید می باشد. خواص هیدروشیمی و معیارهای ژئومومتری چشمه گویای آن است که سیستم تغذیه چشمه ورودی به مخزن آن بصورت پراکنده و افشان بوده و سیستم خارجی آن به صورت کانالی و سریع تحت فشار است. منشأ چشمه هیدروترمال نبوده و دمای آن ناشی از خواص زمین گرمایی است. مطالعات ایزوتوپی چشمه حاکی از سن قدیمی آب آن بوده ، اثر ریزش های جدید در آن ناچیز است، تغذیه چشمه از ریزش های جوی مناطق مرتفع حوضه است، آب آن در عمق زیاد جریان داشته و با چشمه های اطراف ارتباطی ندارد.
واژه های کلیدی : هیدروشیمی ، ایزوتوپ ،‌چشمه آب گرم ، روستای زیارت و گرگان
 

کلید واژه ها: هیدروشیمی شیمی و آنالیز دستگاهی گلستان