بررسی خواص , نحوه تشکیل کانی سدیم کلراید و آنالیز آن با متد نشر و جذب اتمی

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کتانه پژومان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Sodium Chloride as an important mineral which has widely usage in Iran chose in this research. How the salt deposits appears, what is the main sources of sodium chloride, and what is the effect of time, pressure, and temperature on formation and deformation of salt deposits was discuses in this research too. Also, the crystallographic properties and various lattice, and effect of impurities on salt crystals shape were research.
More over, the advantages and disadvantageous methods of extraction such as mining, countious mining, solar evaporation, and electrolysis compare with each other.In the last part, Atomic Absorption Spectroscopy and Atomies Emission Spectroscopy, as a two useful instrument in analytical chemistry, highlighted for determination of quality and quantity of impurities in this rock. The best wavelength and system condition chose for elimination anionic and cationic interfere and charted for any impurities

در این تحقیق به بررسی خواص کانی سدیم کلراید , یکی از مهمترین و پر استفاده ترین
کانی ها از دسته هالید ها پرداخته شد. گستردگی معادن نمک کشور و مزیت های اقتصادی و بازرگانی این کانی اساس انتخاب این طرح بود.در این مقاله به بررسی نحوه تشکیل نمک در لایه های زمین , منابع اصلی آن , اثرات فشار , دما و زمان بر تشکیل لایه های مختلف در زیر زمین پرداخته شد. همچنین خواص کریستالوگرافی این کانی , انواع شبکه تبلور آن و ناخالصی های موجود در آن با توجه به نمونه های جمع آوری شده در مناطق مختلف کشور بررسی گردید.در مرحله بعدی کار روش های استخراج مانند حفاری , حفاری پیوسته, تبخیر خورشیدی و الکترولیزاز نظر هزینه, زمان و کیفیت مقایسه گردیدند.
در آخر جهت اندازه گیری ناخالصی های موجود در نمونه های استخراج شده از روش های شیمیایی مانند جذب و نشر اتمی بهره گرفته شدو روش های جدیدی جهت حذف مزاحمت های آنیونی وکاتیونی در طی اندازه گیری های شیمیایی ارائه شد.بهترین طول موج و شرایط بهینه دستگاه ای جذب و نشر اتمی برای بالا بردن حد تشخیص و حساسیت برای عناصر مختلف به صورت جدولی ارائه شدو این روش به عنوان بهترین انتخاب گردید.

کلید واژه ها: سدیمکلراید آنالیز نشراتمی جذباتمی شیمی و آنالیز دستگاهی سایر موارد