معرفی مناطق امید بخش کانی سازی فلزی در محدوده برگه یکصد هزارم اسفندقه با اسنفاده از داده های سنجنده ETM ماهواره لندست

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمیـــد آقـاجـانـی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT
   Enhancing  and  extacting  image  information  related  with  hydrothermal  and  magmatic  process  is a difficult  problem  in  image  processing.  This  paper  discusses  ,in detail  , how  to  use  image  processing  methods  to  enhance  and  extract image information  which  is relevant  to  hyrothermal  processing  ( incloding  mamatic intrusion  process , structure and  country  rocks hydrothermal  alteration  , ring  structures and so on ) .
   In this article , image  feathers for  every subject  is interpreted  and  ydrothermal  processes  related  to  alteration is  specified . Finally  hope – giving mining  origins  are  introduced  in  Esfandaqeh  sheet.
 
 

 

بارز سازی واستخراج اطلاعات تصویری مرتبط بافرایندهای ماگمایی وواکنش های گرمابی مساله مشکلی درفرایندتصویر سازی است.این مقاله چگونگی تصویر سازی راجهت بارز کردن اطلاعات تصویری وروش استفاده از طروق مختلف تصویر سازی را تشریح میکند.  تصویرهایی که  مربوط به فرایندهای گرمابی خاص
( نظیر فرایند نفوذ ماگما ،ساخت و دگرگونی سنگ دیواره ، فرایند دگر سانی ، ساختارهای حلقوی ) می باشند. در این مقاله نیز ویژگیهای تصویر بدست آمده برای هر موضوع تفسیر شده و فرایندهای گرمابی مرتبط با   دگرسانی مشخص گردیده است. در نهایت مناطق امید بخش معدنی در برگه یکصد هزار اسفندقه  معرفی گردیده ا ند.
 

کلید واژه ها: ماهوارهلندست دورسنجی و GIS سایر موارد